Climate change strategy

GRI:[ ]
 • 102-15

Klimat i związane z nim tematy z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia, szczególnie dla spółek z branży paliwowo-energetycznej.

W działalności operacyjnej Grupa LOTOS skupia się na stałym poprawianiu efektywności energetycznej. Dzięki tym działaniom, a także (lub przede wszystkim) dzięki wprowadzeniu gazu ziemnego do rafinerii benchmark emisyjny Grupy LOTOS, wyrażany emisją CO2 /CWT (Complexity Weighted Tonne - tona ważona), jest na poziomie najlepszych europejskich rafinerii.

 • TCFD

W Grupie Kapitałowej LOTOS realizowanych jest wiele projektów, które wspierają ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko oraz wykorzystanie szans pojawiających się w związku ze zmianami klimatu. Zarząd Grupy LOTOS na bieżąco monitoruje i nadzoruje postępy w realizacji najważniejszych projektów. Dodatkowo w cyklu miesięcznym na posiedzeniu Zarządu omawiany jest Raport zawierający status kluczowych inicjatyw i projektów oraz zidentyfikowane ryzyka.

Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza są zaangażowani w funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem, którego celem jest identyfikacja i redukcja wszystkich zagrożeń dotyczących działalności Grupy Kapitałowej LOTOS, w tym ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu. Zgodnie z podziałem kompetencji Zarządu, Wiceprezes Zarządu Piotr Walczak odpowiedzialny jest za obszar środowiska, w zakresie zagadnień związanych z wpływem organizacji na klimat, poziomem emisji czy wykorzystania energii.

Grupa Kapitałowa LOTOS obecnie realizuje swoją strategię przyjętą na lata 2017–2022, w ramach której zmiany w polityce klimatycznej wskazano jako jedne z kluczowych wyzwań w długim okresie. Jednym z celów tej strategii jest prowadzenie działań na rynku innowacji związanych m.in. z wodorem, ciekłym oraz sprężonym gazem ziemnym (compressed natural gas – CNG, liquefied natural gas – LNG ) CNG/LNG oraz nowymi obszarami działalności, takimi jak elektromobilność.

W LOTOSIE w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w skład którego wchodzi m.in. System Zarządzania Środowiskowego, funkcjonuje Plan monitorowania środowiskowego, zgodnie z którym monitorowane są m.in.:
 • emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych w sposób zorganizowany do powietrza z emitorów Grupy LOTOS,
 • imisja węglowodorów oraz warunki meteorologiczne,
 • wielkość poboru oraz jakość ujmowanej wody głębinowej,
 • wielkość poboru i poziom wód Motławy i zbiornika retencyjnego oraz jakość wody powierzchniowej czerpanej na cele przemysłowe,
 • poziom przypowierzchniowych wód gruntowych wokół zbiornika retencyjnego w Przejazdowie,
 • ilość i jakość odprowadzanych wód i ścieków,
 • pomiar jakości wód opadowych i roztopowych,
 • jakość wód w Rozwójce i Martwej Wiśle,
 • ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów,
 • jakość gruntów na terenie Grupy LOTOS,
 • poziom hałasu.

W ramach ryzyk związanych z klimatem Grupa LOTOS jest zobowiązana do realizacji celów w zakresie:

 • minimalnego udziału innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej. Obowiązek ten, nazywany Narodowym Celem Wskaźnikowym (NCW) wynika z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

Określone zostały wartości docelowe oraz nominalne dla poszczególnych lat:

 • 8,5% w roku 2020
 • 8,7% w 2021
 • 8,8% w 2022
 •  8,9% w 2023
 • 9,1% w 2024

Dotychczas Grupa LOTOS wywiązywała się z realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego zgodnie z obowiązującymi przepisami (z uwzględnieniem współczynnika redukcyjnego i opłaty zastępczej);

 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw w przeliczeniu na jednostkę energii. Ograniczenie to powinno wynieść co najmniej 6% w porównaniu ze średnim unijnym poziomem emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w przeliczeniu na jednostkę energii z paliw kopalnych w 2010 r. Obowiązek ten, nazywany Narodowym Celem Redukcyjnym (NCR) wynika z Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Przeglądy realizacji Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS określonej na lata 2017–2022 odbywają się z Zarządem w cyklu kwartalnym. Omawiane są najważniejsze kwestie związane z realizacją bieżących celów strategicznych, a także okoliczności, w tym zagadnienia klimatyczne, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej LOTOS w przyszłości. Z uwagi na fakt, że LOTOS pozostaje w procesie, którego celem jest zmiana właścicielska, na moment sporządzenia niniejszej informacji nie opracowano strategii postępowania organizacji po roku 2022 w różnych scenariuszach związanych ze zmianami klimatu.

Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu

Ryzyka i szanse związane z klimatem są jednym z elementów kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ang. Enterprise Risk Management – ERM) w Grupie Kapitałowej LOTOS.

W ramach tego systemu funkcjonuje Komitet Ryzyka Korporacyjnego, którego przewodniczącym jest prezes Zarządu Grupy LOTOS. Rolą Komitetu jest zapewnienie realizacji działań w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym w sposób spójny z punktu widzenia funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Komitet monitoruje realizację i ocenia efekty podejmowanych działań w zakresie zarządzania najważniejszymi ryzykami korporacyjnymi w Grupie Kapitałowej LOTOS, w tym związanymi z klimatem.

Dodatkowo po zakończeniu każdego kwartału Biuro Compliance i Ryzyk, funkcjonujące w pionie członka Zarządu ds. korporacyjnych przygotowuje dla Zarządu i Rady Nadzorczej raporty z zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS. Obejmują one najważniejsze kwestie związane z zagrożeniami i szansami, w tym te powiązane z klimatem i zmianami regulacyjnymi w tym zakresie.

Przegląd aktualności i oceny wszystkich ryzyk, w tym ryzyk klimatycznych zidentyfikowanych w ramach systemu ERM, odbywa się co najmniej dwa razy w roku. W 2020 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS wprowadzono nową kategorię ryzyk – tzw. ryzyka klimatyczne. Ma to na celu podkreślenie ich znaczenia i ułatwienie wypracowania podejścia do kompleksowego zarządzania tą kategorią ryzyka. Kluczowe ryzyka wynikające ze zmian klimatycznych, które mogą spowodować znaczące zmiany w działalności, przychodach lub kosztach organizacji mają charakter ryzyk transformacyjnych (nie fizycznych).

W ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej LOTOS ryzyka identyfikuje się i ocenia w dwóch perspektywach czasowych:

 • rocznej (perspektywa krótkookresowa) oraz
 • w horyzoncie realizacji bieżącej strategii Grupy Kapitałowej LOTOS, czyli obecnie do końca 2022 r. (perspektywa średniookresowa).

Dodatkowo, w 2020 r. zarejestrowano także ryzyka, których właściwości i ocena wykraczają poza rok 2022 i mają charakter długookresowy do 2030 r.

W celu określenia poziomu istotności dla poszczególnych ryzyk klimatycznych wykorzystywana jest matryca oceny ryzyka korporacyjnego. Każde ryzyko wyceniane jest pod kątem prawdopodobieństwa jego materializacji oraz potencjalnych skutków na podstawie następujących kryteriów:

 • wpływ finansowy, głównie pod kątem EBITDA Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • wpływ na bezpieczeństwo: ludzi, środowiska oraz zagadnienia reputacyjne.

Ryzyka, które obecnie mogą mieć istotny wpływ finansowy na organizację dotyczą perspektywy średnio- i długookresowej. Jest to związane głównie z planowanymi zmianami regulacji prawnych na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. Uregulowania te będą miały przełożenie na konieczność poniesienia wyższych kosztów związanych z realizacją celów w zakresie m.in. NCW, NCR, efektywności energetycznej, w tym kosztów inwestycji w projekty wspierające gospodarkę niskoemisyjną.

 • 102-15

Ryzyka wynikające ze zmian klimatu, które mogą spowodować znaczące zmiany w działalności, przychodach lub kosztach Grupy LOTOS

Search results