MSSF 9 poza MSSF 9 Razem
 Wycena wg zamortyzowanego kosztu Wycena wg wartości godziwej przez: Razem
Wynik finansowy Inne całkowite dochody
Nota  2021 2020 2021  2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Aktywa finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług 10.3   2.648,5 1.693,9 2.648,5 1.693,9 2.648,5 1.693,9
Pochodne instrumenty finansowe 10.11   – 216,7 67,1 216,7 67,1 216,7 67,1
Należności z tytułu leasingu finansowego 10.3.2   – 11,2 12,7 11,2 12,7
Inwestycje kapitałowe 10.5   – 297,4 309,8 297,4 309,8 297,4 309,8
Pozostałe aktywa finansowe 10.3; 10.4   410,2 391,8 410,2 391,8 410,2 391,8
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10.7   2.572,1 2.145,6 2.572,1 2.145,6 2.572,1 2.145,6
Razem 5.630,8 4.231,3 216,7 67,1 297,4 309,8 6.144,9 4.608,2 11,2 12,7 6.156,1 4.620,9
Zobowiązania finansowe
Kredyty, pożyczki, obligacje 10.9   1.679,7 2.827,1 1.679,7 2.827,1 1.679,7 2.827,1
Leasing 10.9   – 1.559,5 1.246,4 1.559,5 1.246,4
Pochodne instrumenty finansowe 10.11   – 32,1 19,5 32,1 19,5 32,1 19,5
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10.13   2.360,1 1.636,0 2.360,1 1.636,0 2.360,1 1.636,0
Pozostałe zobowiązania finansowe 10.13   410,8 286 410,8 286 410,8 286,0
Razem 4.450,6 4.749,1 32,1 19,5 4.482,7 4.768,6 1.559,5 1.246,4 6.042,2 6.015,0

Wyniki wyszukiwania