10.7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Zasady rachunkowości

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu.

Wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych pozycja Środki pieniężne i ich ekwiwalenty składa się z gotówki w kasie, kredytów w rachunku bieżącym oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.

Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 11.1.1 2.572,1 2.145,6
Kredyty w rachunku bieżącym (222,2)
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 2.572,1 1.923,4

Środki pieniężne składają się głównie ze środków zgormadzonych na rachunkach bieżących w bankach, oprocentowanych według zmiennych stóp procentowych. Poziom oprocentowania środków na rachunkach oraz jego zmiany wynikają z zasad opisanych w regulaminach poszczególnych banków.

Ponadto, w zależności od aktualnego zapotrzebowania na środki pieniężne, w przypadku okresowych nadwyżek środków pieniężnych spółki Grupy zakładają lokaty krótkoterminowe na różne okresy, które oprocentowane są wg ustalonych dla nich stóp procentowych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 595,9 mln zł (31 grudnia 2020: 471,5 mln zł) związanymi z kredytami obrotowymi w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione. W lipcu 2018 roku Grupa rozpoczęła stosowanie mechanizmu podzielonej płatności („split payment”) w zakresie podatku VAT. W ramach tego mechanizmu Grupa posiada wyodrębnione rachunki bankowe, które są wykorzystywane do obsługi płatności w zakresie podatku VAT w ramach rozliczeń z kontrahentami oraz do obsługi rozliczeń z tytułu innych zobowiązań publicznoprawnych. Grupa na bieżąco wykorzystuje środki zgromadzone na wspomnianych rachunkach do realizacji płatności. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach VAT wynosiła 81,5 mln zł (31 grudnia 2020: 175,0 mln zł).

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie zobowiązań Grupy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 947,8 mln zł (31 grudnia 2020: 799,2 mln zł).

Wyniki wyszukiwania