Zasady rachunkowości

Aktywa oddane w leasing finansowy są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako należności w kwocie równej inwestycji leasingowej netto, pomniejszanej o kapitałową część opłat leasingowych dotyczących danego roku obrotowego, skalkulowanych w sposób odzwierciedlający stałą okresową stopę zwrotu dla nierozliczonej części inwestycji leasingowej netto.

Przychody finansowe z tytułu odsetek z leasingu finansowego są ujmowane w odpowiednich okresach sprawozdawczych przy uwzględnieniu stałej stopy zwrotu dla wartości netto inwestycji, należnej z tytułu leasingu. Przychody z tytułu leasingu operacyjnego są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przy zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu.

Grupa opracowała i wdrożyła System Partnerstwa Handlowego „Rodzina LOTOS”, który określa sposób prowadzenia stacji paliw. Grupa zawarła umowy partnerstwa handlowego z podmiotami, nazywanymi Partnerami, prowadzącymi stacje paliw na własne ryzyko i rachunek. Należności z tytułu umów partnerskich dotyczą nakładów poniesionych na wizualizację na stacjach paliw, które zostały oddane do użytkowania na podstawie umów zawieranych na okres 5–10 lat.

Opłaty leasingowe Wartość bieżąca opłat leasingowych
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Nie dłużej niż jeden rok 4,1 5,1 4,1 5,1
Od 1 roku do 5 lat 7,2 7,7 7,1 7,6
Razem 11,3 12,8 11,2 12,7
Minus niezrealizowane przychody finansowe (0,1) (0,1)
Wartość bieżąca opłat leasingowych 11,2 12,7 11,2 12,7
w tym:
część długoterminowa 7,1 7,6
część krótkoterminowa 4,1 5,1

Wyniki wyszukiwania