10.3 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe aktywa

Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Długoterminowe aktywa finansowe: 168,8 169,6
Należności z tytułu kaucji 33,9 24,7
Należności z tytułu leasingu finansowego 10.3.2 7,1 7,6
Fundusz likwidacji zakładu górniczego (1) 47,3 43,8
Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań umownych 70,4 67,8
dotyczących przyszłej likwidacji aktywów
Rozrachunki z giełdą ICE – depozyt 15,4
Depozyty zabezpieczające związane z działalnością koncesjonowaną i pozostałe 10,1 10,3
Krótkoterminowe aktywa finansowe: 2.690,8 1.732,9
Należności z tytułu dostaw i usług 2.648,5 1.693,9
– w tym od jednostek powiązanych 10.2 30,4 6,7
Należności z tytułu kaucji 13,5 13,2
Należności inwestycyjne 0,2 6,1
Depozyty zabezpieczające związane z korzystaniem z systemu dystrybucji i przesyłu paliwa gazowego i pozostałe 0,4 1,9
Należności z tytułu odszkodowań 1,9 1,5
Należności z kart płatniczych (stacje paliw) 8,8 5,8
Należności z tytułu leasingu finansowego 10.3.2 4,1 5,1
Pozostałe należności 13,4 5,4
Aktywa finansowe 2.859,6 1.902,5
Długoterminowe aktywa niefinansowe: 2,0 8,5
Ubezpieczenie majątkowe i inne 0,1 3,9
Koszty finansowania zewnętrznego 0,3 3,5
Pozostałe 1,6 1,1
Krótkoterminowe aktywa niefinansowe: 456,0 275,3
Należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) 138,6 86,5
Pozostałe należności budżetowe inne niż podatek dochodowy 1,5 3,6
Ubezpieczenia majątkowe i inne 26,4 73,3
Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (2) 220,6 51,9
Akcyza od przesunięć międzymagazynowych 37,3 34,3
Zaliczki na dostawy i usługi 12,2 13,9
Zaliczki na bonusy 0,1 0,1
Przedpłaty na usługi informatyczne 9,1 6,9
Pozostałe 10,2 4,8
Aktywa niefinansowe 458,0 283,8
Razem 3.317,6 2.186,3
w tym:
część długoterminowa 170,8 178,1
część krótkoterminowa: 3.146,8 2.008,2
– z tytułu dostaw i usług 2.648,5 1.693,9
– pozostałe 498,3 314,3
(1) Środki pieniężne gromadzone na koncie bankowym Funduszu likwidacji zakładu górniczego (tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku) w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej, patrz nota 10.13.1.
(2) Należności spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (GK LOTOS Upstream Sp. z o.o., segment wydobywczy) z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy operatorem a uczestnikami konsorcjum na poszczególnych złożach norweskich.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na należnościach nie została ustanowiona cesja z tytułu zabezpieczenia zobowiązań Grupy. Na dzień 31 grudnia 2020 roku na należnościach ustanowiono cesję w wysokości 16, mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku środki pieniężne w kwocie 15,1 mln zł gromadzone na koncie bankowym Funduszu likwidacji zakładu górniczego stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań Grupy (na dzień 31 grudnia 2020: 11,9 mln zł). Okres spłaty należności z tytułu dostaw i usług związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 7 – 35 dni.

Charakterystyka instrumentów finansowych została zaprezentowana w nocie 11.1. Cele oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w nocie 11.2.

Analiza wrażliwości aktywów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 11.2.3.1.

Analiza wrażliwości aktywów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 11.2.4.1.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych została przedstawiona w nocie 11.2.6.

Wyniki wyszukiwania