10.12.2 Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji
w 2021 roku wynosiły łącznie 9,0 mln zł (w 2020 roku: 7,6 mln zł).

Ponadto w 2020 roku wartość rezerw na koszty świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy wynosiła
łącznie 0,1 mln zł.

Wyniki wyszukiwania