10.12.1 Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia

Grupa wypłaca pracownikom przechodzącym na emerytury kwoty świadczeń po okresie zatrudnienia zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania. Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. W związku z tym Grupa na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalne firmy aktuarialne lub na podstawie własnych szacunków ujmuje zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia na poziomie wartości bieżących. Kwotę tych zobowiązań oraz uzgodnienie przedstawiające zmiany stanu w ciągu okresu sprawozdawczego przedstawiono w poniższej tabeli:

Świadczenia po okresie zatrudnienia Nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia Razem
Nota 2021 2020 2021 2020 2021 2020
1 stycznia  67,6  58,7  181,9  169,8  249,5  228,5 
Koszty bieżącego zatrudnienia 4,9 4,0 14,4 14,0 19,3 18,0
Koszty dyskonta 9.7 0,9 1,1 2,5 3,3 3,4 4,4
Rozliczenie programu (0,1) (0,4) (0,5)
Wypłacone świadczenia (4,2) (3,8) (15,1) (14,2) (19,3) (18,0)
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w wyniku 12,5 9,4 12,5 9,4
(Zyski)/Straty aktuarialne wykazane w innych całkowitych dochodach (6,6) 7,7 (6,6) 7,7
31 grudnia  62,6  67,6  196,2  181,9  258,8  249,5 
w tym:
część długoterminowa 57,3 62,0 178,9 167,5 236,2 229,5
część krótkoterminowa 5,3 5,6 17,3 14,4 22,6 20,0
Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych (1) 0,8 1,1 0,8 1,1
31 grudnia  63,4  68,7  196,2  181,9  259,6  250,6 
w tym:
część długoterminowa 58,0 62,7 178,9 167,5 236,9 230,2
część krótkoterminowa 5,4 6,0 17,3 14,4 22,7 20,4
(1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek zostały zaprezentowane odrębnie w pozycji Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w spółkach zagranicznych.

Łączna kwota kosztów ujętych w wyniku finansowym z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych

Nota 2021 2020
Pozycje ujęte w wyniku:  34,9  31,6 
Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia: 9.3 31,5 27,2
koszty bieżącego zatrudnienia 19,3 18,0
efekt spółek zagranicznych (0,3) (0,2)
(zyski)/straty aktuarialne 12,5 9,4
Koszty dyskonta 9.7 3,4 4,4
Pozycje ujęte w innych całkowitych dochodach:  (6,6)  7,8 
(Zyski)/Straty aktuarialne (6,6) 7,7
Efekt spółek zagranicznych 0,1
Całkowite dochody ogółem  28,3  39,4 

Założenia aktuarialne

Główne założenia przyjęte przez aktuariusza 31 grudnia 2021 31 grudnia  2020
Stopa dyskontowa (%) 3,50% 1,40%
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,50% 2,60%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 3,19% 4,40%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w kolejnym roku (%) 10,00% 3,30%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń w latach następnych (%) 3,50% 2,50%
  • W 2021 roku prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Spółce oraz danych statystycznych dotyczących branży. Wskaźniki rotacji przyjęte przez aktuariusza zostały ustalone w podziale na kategorie wiekowe w przedziałach pięcioletnich. W 2020 prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Spółce oraz danych statystycznych dotyczących rynku pracy w Polsce. Wskaźniki rotacji przyjęte przez aktuariusza zostały ustalone w podziale na kategorie wiekowe w przedziałach dziesięcioletnich. Obecnie wskaźnik rotacji pracowników jest prezentowany w wartości uśrednionej.
  • Umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2019-2020, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Spółce odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności (31 grudnia 2020: Tablicami Trwania Życia 2019).
  • Przyjęto normalny tryb przechodzenia pracowników na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w ustawie emerytalnej, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy wg informacji dostarczonych przez Spółkę spełnią warunki wymagane do przejścia na wcześniejszą emeryturę.
  • Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto stopę dyskontową w wysokości 3,5%, tj. zgodnie z założeniem zdefiniowanym na poziomie
  • korporacyjnym (31 grudnia 2020: 1,4%, tj. zgodnie z założeniem zdefiniowanym na poziomie korporacyjnym).

Analiza wrażliwości

Poniższa tabela przedstawia wyniki kalkulacji przy zmienionych podstawowych założeniach aktuarialnych: stopy wzrostu wynagrodzeń oraz stopy dyskonta finansowego:

Saldo początkowe zobowiązania

Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne i rentowe Odprawy pośmiertne Fundusz socjalny Razem(1)
bazowa bazowa 178,9 53,0 10,2 16,7 258,8
bazowa + 1% bazowa 193,8 59,0 11,1 20,2 284,1
bazowa – 1% bazowa 163,1 47,8 9,3 14,1 234,3
bazowa bazowa +0,5% 171,3 50,0 9,7 15,3 246,3
bazowa bazowa -0,5% 187,1 56,2 10,6 18,3 272,2
(1)Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek nie zostały uwzględnione w powyższej analizie.

Poniższe tabele przedstawiają wyniki kalkulacji przy zmienionych podstawowych założeniach aktuarialnych: stopy wzrostu wynagrodzeń oraz stopy dyskonta finansowego:

Prognozowane na rok 2022 koszty bieżącego zatrudnienia

Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne i rentowe Odprawy pośmiertne Fundusz socjalny Razem(1)
bazowa bazowa 14,6 3,5 0,9 0,9 19,9
bazowa + 1% bazowa 16,3 4,1 1,0 1,2 22,6
bazowa – 1% bazowa 13,2 3,0 0,8 0,7 17,7
bazowa bazowa +0,5% 13,9 3,2 0,8 0,8 18,7
bazowa bazowa -0,5% 15,5 3,8 0,9 1,0 21,2
(1)Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek nie zostały uwzględnione w powyższej analizie.

Prognozowane na rok 2022 koszty dyskonta

Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne i rentowe Odprawy pośmiertne Fundusz socjalny Razem(1) 
bazowa bazowa 5,6 1,7 0,3 0,6 8,2
bazowa + 1% bazowa 6,2 1,9 0,4 0,7 9,2
bazowa – 1% bazowa 5,2 1,5 0,3 0,5 7,5
bazowa bazowa +0,5% 6,2 1,8 0,4 0,6 9,0
bazowa bazowa -0,5% 5,1 1,5 0,3 0,5 7,4
(1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek nie zostały uwzględnione w powyższej analizie.

Łącznie prognozowane na rok 2022 koszty bieżącego zatrudnienia i koszty dyskonta

Stopa wzrostu wynagrodzeń Stopa dyskonta finansowego Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne i rentowe Odprawy pośmiertne Fundusz socjalny Razem(1)
bazowa bazowa 20,2 5,2 1,2 1,5 28,1
bazowa + 1% bazowa 22,5 6,0 1,4 1,9 31,8
bazowa – 1% bazowa 18,4 4,5 1,1 1,2 25,2
bazowa bazowa +0,5% 20,1 5,0 1,2 1,4 27,7
bazowa bazowa -0,5% 20,6 5,3 1,2 1,5 28,6
(1) Ze względu na odmienny charakter programów emerytalnych w należących do Grupy spółkach zagranicznych z GK AB LOTOS Geonafta, a także z uwagi na ich nieistotny wpływ na sumę zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia, zobowiązania tych spółek nie zostały uwzględnione w powyższej analizie.

Wyniki wyszukiwania