11.2.4.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych

Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,36% na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiała się następująco: 

31 grudnia 2021 Nota Wartość bilansowa   Zmiana procentowa
+0,36% -0,36%
Klasy instrumentów finansowych 
Aktywa finansowe 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10.7 2.572,1 9,3 (9,3)
Pozostałe aktywa finansowe: 328,2 1,2 (1,2)
Udzielone pożyczki 10.4 210,3 0,8 (0,8)
Fundusz likwidacji zakładu górniczego 10.3 47,3 0,2 (0,2)
Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań umownych dotyczących przyszłej likwidacji aktywów 10.3 70,4 0,2 (0,2)
Depozyty zabezpieczające 0,2 0,0 (0,0)
Razem  2.900,3  10,5  (10,5) 
Zobowiązania finansowe 
Kredyty 10.9.1 1.424,1 5,1 (5,1)
Pożyczki 10.9.2 27,5 0,1 (0,1)
Obligacje 10.9.3 228,1 0,8 (0,8)
Leasing 10.9.4 1.559,5 5,6 (5,6)
Depozyt zabezpieczający 10.13 86,6 0,3 (0,3)
Razem  3.325,8  11,9  (11,9) 

Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany stopy procentowej Grupy przy założeniu zmiany stopy procentowej o +/- 0,11% na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiała się następująco: 

31 grudnia 2020 Nota Wartość bilansowa Zmiana procentowa
+0,11% – 0,11%
Klasy instrumentów finansowych
Aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10.7 2.145,6 2,4 (2,4)
Pozostałe aktywa finansowe: 323,5 0,3 (0,3)
Udzielone pożyczki 10.4 195,9 0,2 (0,2)
Fundusz likwidacji zakładu górniczego 10.3 43,8 0,0 (0,0)
Środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań umownych dotyczących przyszłej likwidacji aktywów 10.3 67,8 0,1 (0,1)
Depozyty zabezpieczające 16,0 0,0 (0,0)
Razem  2.469,1  2,7  (2,7) 
Zobowiązania finansowe 
Kredyty 10.9.1 2.559,8 2,9 (1) (2,9)(1)
Pożyczki 10.9.2 35,6 0,0 (0,0)
Obligacje 10.9.3 231,7 0,3 (0,3)
Leasing 10.9.4 1.246,4 1,4 (1,4)
Pochodne instrumenty finansowe (2) 10.11 8,2 (0,4) 0,4
Razem  4.081,7  4,2  (4,2) 
(1)Wykazane bez uwzględnienia kredytów o stałym oprocentowaniu oraz zapłaconych prowizji przygotowawczych pomniejszających zobowiązania finansowe z tytułu otrzymanych kredytów.
(2) Swap procentowy (IRS). Różnica między zmianą wartości wyceny, gdy przesuwa się krzywą stóp procentowych o +/- 0,11% powstaje w momencie obliczania i dyskontowania przyszłych przepływów (związanych z rozliczeniem transakcji) na dzień kalkulacji wyceny. Dyskontowanie odbywa się w oparciu o różne stopy procentowe (w pierwszym przypadku przesunięcie krzywej powoduje zwiększenie stopy o 0,11%, zaś w drugim przypadku zmniejszenie stopy o 0,11%).

Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku. Zbadano wpływ zmian stóp procentowych na wartość godziwą przy niezmiennym poziomie kursów walut. W przypadku instrumentów pochodnych posiadanych na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku w analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Spółka zastosowała przesunięcie krzywej stóp procentowych o roczną zmienność historyczną z dnia odpowiednio 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku, wyliczoną na podstawie publikowanych przez Reuters danych o historycznej zmienności dla oprocentowania IRS z 1-rocznym okresem wygaśnięcia.

Wyniki wyszukiwania