Proces zarządzania ryzykiem płynności przez Grupę polega na monitorowaniu prognozowanych przepływów pieniężnych oraz portfela aktywów i zobowiązań finansowych, a następnie dopasowywaniu ich zapadalności, analizie kapitału obrotowego i optymalizacji przepływów w ramach Grupy Kapitałowej. Proces ten wymaga ścisłej współpracy z jednostkami funkcjonującymi w różnych obszarach biznesowych w celu bezpiecznej i efektywnej alokacji posiadanej płynności.

Większość krajowych podmiotów zależnych w ramach Grupy Kapitałowej jest uczestnikiem cash-poolingu rzeczywistego. Struktura jest na bieżąco zarządzana przez Jednostkę Dominującą pod kątem optymalizacji płynności i salda odsetek.

Płynność w horyzoncie budżetowym monitorowana jest w przekroju Grupy Kapitałowej na bieżąco w ramach procesu zarządzania ryzykiem finansowym. Płynność w okresie średnio i długoterminowym monitorowana jest w ramach procesu planowania, który wspomaga tworzenie wieloletniej strategii finansowej.

W obszarze ryzyka finansowego obok aktywnego zarządzania ryzykiem rynkowym, Grupa stosuje następujące zasady w zakresie płynności:

  • brak depozytów zabezpieczających w handlu instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym,
  • ograniczenie możliwości wcześniejszego rozwiązania transakcji finansowych,
  • limity w zakresie mało płynnych kasowych instrumentów finansowych,
  • limity ryzyka kredytowego dla partnerów transakcji finansowych i handlowych,
  • zapewnienie odpowiedniej dostępności zdywersyfikowanych źródeł finansowania o odpowiedniej strukturze i jakości,
  • procesy kontroli wewnętrznej oraz efektywność organizacyjna zapewniająca szybkie działanie w warunkach awaryjnych.

Poniżej zaprezentowano informacje o kontraktowych terminach zapadalności zobowiązań finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku.

Kontraktowe terminy zapadalności zobowiązań finansowych:

31 grudnia 2021 Nota Wartość bilansowa Kontraktowe przepływy pieniężne Do 6 miesięcy 6 – 12 miesięcy 1 – 2 lata 2 – 5 lat Powyżej 5 lat
Kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym) 10.9.1 1.424,1 1.449,9 585,2 173,4 348,9 342,4
Pożyczki 10.9.2 27,5 30,1 4,7 4,8 9,9 10,7
Obligacje 10.9.3 228,1 232,3 46,3 46,3 139,7
Leasing 10.9.4 1.559,5 2.167,5 119,4 114,2 249,3 453,4 1.231,2
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10.13 2.360,1 2.360,1 2.359,3 0,8
Pozostałe zobowiązania finansowe 10.13 410,8 410,8 390,4 0,8 2,9 11,8 4,9
Razem  6.010,1  6.650,7  3.505,3  340,3  750,7  818,3  1.236,1 
31 grudnia 2020 
Kredyty bankowe (poza kredytami w rachunku bieżącym) 10.9.1 2.337,6 2.493,6 450,6 290,3 897,2 855,5
Kredyty w rachunku bieżącym 10.9.1 222,2 222,2 222,2
Pożyczki 10.9.2 35,6 38,1 4,6 4,6 9,3 19,6
Obligacje 10.9.3 231,7 236,3 59,3 177,0
Leasing 10.9.4 1.246,4 2.138,8 118,9 103,6 206,3 364,0 1.346,0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10.13 1.636,0 1.636,0 1.635,4 0,6
Pozostałe zobowiązania finansowe 10.13 286,0 286,0 263,8 2,9 3,2 8,8 7,3
Razem  5.995,5  7.051,0  2.754,8  579,0  1.116,0  1.247,9  1.353,3 

Kontraktowe terminy zapadalności pochodnych instrumentów finansowych:

31 grudnia 2021 Nota Wartość bilansowa* Kontraktowe przepływy pieniężne Do 6 miesięcy 6 – 12 miesięcy 1 – 2 lata 2 – 5 lat Powyżej 5 lat
Swap towarowy 10.11 22,1 22,1 3,8 12,8 5,5
Forwardy i spoty walutowe (9,7) (9,7) (10,6) 0,9
Swap walutowy (4,2) (4,2) (8,6) 4,4
Futures (emisja CO2) 176,4 176,4 (0,2) 48,0 54,1 74,5
Razem  184,6  184,6  (15,6)  66,1  59,6  74,5  – 
31 grudnia 2020
Swap towarowy 10.11 27,9 27,9 7,5 20,3 0,1
Forwardy i spoty walutowe 1,0 1,0 1,0
Swap procentowy (IRS) (8,2) (8,2) (4,0) (4,2)
Swap walutowy 12,1 12,1 12,1
Futures (emisja CO2) 14,8 14,8 14,8
Razem  47,6  47,6  31,4  16,1  0,1  –  – 
*Wartość bilansowa (dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych plus ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych) prezentuje wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Wyniki wyszukiwania