10.13 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rezerwy

Zasady rachunkowości

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Grupa wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Zastąpienie dotychczasowego instrumentu dłużnego przez instrument o zasadniczo różnych warunkach dokonywane pomiędzy tymi samymi podmiotami Grupa ujmuje jako wygaśniecie pierwotnego zobowiązania finansowego i ujęcie nowego zobowiązania finansowego. Podobnie znaczące modyfikacje warunków umowy dotyczącej istniejącego zobowiązania finansowego Grupa ujmuje jako wygaśnięcie pierwotnego i ujęcie nowego zobowiązania finansowego. Powstającą z tytułu zamiany różnicę odnośnych wartości bilansowych wykazuje się w zysku lub stracie.

Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług, akcyzy i opłaty paliwowej oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Grupa wykazuje bierne rozliczenia międzyokresowe w pozycji pozostałych zobowiązań niefinansowych, bądź w przypadku rozliczeń dotyczących świadczeń pracowniczych w pozycjach zobowiązań wykazywanych w ramach tych świadczeń.

Rezerwa na pokrycie niedoboru uprawnień do emisji CO2

Prawa do emisji dwutlenku węgla (CO2) są ujmowane przez Grupę zgodnie z metodą zobowiązań netto.

Zgodnie z tą metodą w sprawozdaniu z sytuacji finansowej:

  • nie są wykazywane nieodpłatnie otrzymane uprawnienia do emisji CO2,
  • rezerwa na pokrycie kosztów emisji CO2 szacowana jest w przypadku wystąpienia niedoboru nieodpłatnie otrzymanych uprawnień do emisji CO2 w stosunku do rzeczywistej emisji w danym okresie sprawozdawczym.

W trakcie roku obrotowego Grupa monitoruje poziom emisji z instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS (ang. „European Union Emissions Trading System/Scheme”) i porównuje tę wielkość z limitem uprawnień przyznanych bezpłatnie w ramach systemu EU ETS. Rezerwa na pokrycie kosztów emisji CO2 jest rozpoznawana w momencie, w którym skumulowana wielkość emisji od początku danego roku przekroczy limit bezpłatnie przyznanych na dany rok uprawnień. Wpływ utworzonej rezerwy na wynik finansowy prezentowany jest w koszcie własnym sprzedaży (podatki i opłaty).

Przy ustalaniu wysokości rezerwy, w części w której niedobór pokryty może zostać zakupionymi wcześniej uprawnieniami wycenia się go wg wartości księgowej posiadanych uprawnień, natomiast dla pozostałej do pokrycia części niedoboru, w oparciu o aktualne ceny rynkowe uprawnień na dzień kończący okres sprawozdawczy.

Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Długoterminowe zobowiązania finansowe:  19,6  19,3 
Zobowiązania inwestycyjne 6,8 7,1
Zobowiązania wobec Polskiej Fundacji Narodowej 9,2 11,3
Pozostałe 3,6 0,9
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe:  2.751,3  1.902,7 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.360,1 1.636,0
w tym wobec jednostek powiązanych 10.2 2,6 1,2
Zobowiązania inwestycyjne 137,3 150,1
Zobowiązania wobec ubezpieczycieli 0,6 2,4
Rozliczenia z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) (1) 131,6 92,4
Zobowiązania wobec Polskiej Fundacji Narodowej 2,5 2,5
Depozyt zabezpieczający ICE Futures 86,6
Pozostałe 32,6 19,3
Zobowiązania finansowe  2.770,9  1.922,0 
Długoterminowe zobowiązania niefinansowe:  1.428,1  1.401,2 
Rezerwy 10.13.1 1.375,3 1.377,1
Dotacje 10.13.2 52,4 23,8
Pozostałe 0,4 0,3
Krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe:  2.171,6  2.161,4 
Rezerwy 10.13.1 211,0 179,2
Zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) 634,1 492,3
Zobowiązania z tytułu akcyzy i opłaty paliwowej 885,0 939,8
Zobowiązania budżetowe inne niż podatek dochodowy 149,6 152,0
Dotacje 10.13.2 22,2 22,1
Zaliczki na dostawy 8,3 5,5
Zobowiązania z tytułu programu lojalnościowego NAVIGATOR 34,2 30,6
Rezerwa na pokrycie niedoboru uprawnień do emisji CO2 11.2.2 37,9 142,0
Rezerwa Narodowy Cel Redukcyjny 42,8 75,1
Rezerwa na opłatę zastępczą (NCW) 61,5 62,6
Rezerwa na opłatę zastępczą OZE 43,0 17,4
Koszty usług 16,2 17,0
Pozostałe 25,8 25,8
Zobowiązania niefinansowe  3.599,7  3.562,6 
Razem  6.370,6  5.484,6 
w tym:
część długoterminowa 1.447,7 1.420,5
część krótkoterminowa: 4.922,9 4.064,1
z tytułu dostaw i usług 2.360,1 1.636,0
pozostałe 2.562,8 2.428,1
(1) Zobowiązania spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (GK LOTOS Upstream Sp. z o.o., segment wydobywczy) z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy operatorem a uczestnikami konsorcjum na poszczególnych złożach norweskich.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach w przedziale 7 – 60 dni. Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim 1 miesięcznym terminem płatności. Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniami a należnościami z tytułu podatku od towarów i usług jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresach 1 miesięcznych w ciągu całego roku obrotowego.

Analiza wrażliwości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 11.2.3.1.

Analiza kontraktowych terminów zapadalności zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań została przedstawiona w nocie 11.2.5.

Wyniki wyszukiwania