Pożyczka udzielona spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A.

W roku 2021 Grupa nie udzielała pożyczek podmiotom pozostałym. W roku 2020 Grupa udzieliła pożyczkę spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A. w wysokości 200,0 mln zł w ramach udziału Spółki w finansowaniu realizowanego Projektu „Polimery Police”. Wydatki z tytułu udzielonej pożyczki zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej w pozycji Udzielone pożyczki.

Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 15 grudnia 2037 roku. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki stanowi cesja wierzytelności.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest zmienne, określone w oparciu o stawkę WIBOR. Na dzień 31 grudnia 2021 roku saldo z tytułu udzielonych pożyczek wyniosło 210,3 mln zł (na dzień 31 grudnia 2020 roku: 195,9 mln zł).

Wyniki wyszukiwania