31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Udziały i akcje w jednostkach pozostałych 297,4 309,8
Razem 297,4 309,8

Na dzień 31 grudnia 2021 oraz 31 grudnia 2020 roku akcje Grupy LOTOS S.A. w spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A. były w całości objęte zastawem finansowym i rejestrowym na zabezpieczenie wierzytelności finansujących Projekt „Polimery Police”.

Zasady rachunkowości w zakresie udziałów i akcji w jednostkach pozostałych zaprezentowano w nocie 11.1.

Wyniki wyszukiwania