31 grudnia 2021 Nota Wartość księgowa Wartość godziwa Hierarchia wartości godziwej
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Aktywa finansowe 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 10.5 297,4 297,4 297,4
Udzielone pożyczki 10.4 210,3 237,4 237,4
Pochodne instrumenty finansowe 10.11 216,7 216,7 176,9 39,8
Razem  724,4  751,5  176,9  277,2  297,4 
Zobowiązania finansowe 
Kredyty 10.9.1 1.424,1 1.425,5 1.425,5
Obligacje 10.9.3 228,1 229,3 229,3
Pochodne instrumenty finansowe 10.11 32,1 32,1 0,5 31,6
Razem  1.684,3  1.686,9  0,5  1.686,4  – 

Dla pozostałych klas aktywów i zobowiązań finansowych wartość godziwa odpowiada ich wartości księgowej.

31 grudnia 2020 Nota Wartość księgowa Wartość godziwa Hierarchia wartości godziwej
Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Aktywa finansowe 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 10.5 309,8 309,8 309,8
Udzielone pożyczki 10.4 195,9 195,9 195,9
Pochodne instrumenty finansowe 10.11 67,1 67,1 14,8 52,3
Razem  572,8  572,8  14,8  248,2  309,8 
Zobowiązania finansowe 
Kredyty 10.9.1 2.559,8 2.572,2 2.572,2
Obligacje 10.9.3 231,7 233,6 233,6
Pochodne instrumenty finansowe 10.11 19,5 19,5 19,5
Razem  2.811,0  2.825,3  –  2.825,3  – 

Dla pozostałych klas aktywów i zobowiązań finansowych wartość godziwa odpowiada ich wartości księgowej.

Wyniki wyszukiwania