31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Celowe kredyty inwestycyjne 1.017,8 2.149,2
Kredyty obrotowe 222,4
Kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów 406,3 188,2
Razem  1.424,1  2.559,8 
w tym:
część długoterminowa 683,1 1.641,4
część krótkoterminowa 741,0 918,4

Zabezpieczenie spłaty kredytów stanowią:

 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi, weksle in blanco, poręczenia i gwarancje bankowe,
 • zastawy rejestrowe na aktywach, rachunkach bankowych, zapasach, udziałach,
 • hipoteki,
 • cesje z umów ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia zapasów,
 • cesja z umów na przechowywanie zapasów,
 • cesja należności,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Kredyty bankowe według waluty finansowania

Waluta kredytu udzielonego Grupie
USD EUR NOK PLN Razem
31 grudnia 2021 1.377,6 46,5 1.424,1
31 grudnia 2020 2.389,4 27,0 4,4 139,0 2.559,8

Oprocentowanie kredytów jest oparte o:

 • dla kredytów zaciągniętych w USD – LIBOR USD 1M, 3M lub 6M w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego,
 • dla kredytów zaciągniętych w EUR – EURIBOR 1M,
 • dla kredytów zaciągniętych w PLN – WIBOR 1M lub 3M.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku efektywna stopa procentowa kredytów uwzględniająca fakt finansowania w USD kształtuje się na średnim poziomie około 1,49 % (31 grudnia 2020: 1,96 %). Efektywna stopa procentowa dla kredytów w PLN z wyłączeniem kredytów konsorcjalnych Jednostki Dominującej kształtuje się na średnim poziomie około 4,66 % (31 grudnia 2020: 2,03 %).

Kredyty bankowe Jednostki Dominującej

Kredyt na refinansowanie i finansowanie zapasów

W dniu 28 października 2021 roku zostały spełnione warunki zawarte w tzw. consent letter, potwierdzającym zgodę banków finansujących na wniesienie przez Grupę LOTOS S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa do LOTOS Asfalt Sp. z o.o. W efekcie powyższego w umowie kredytowej automatycznie zostały wprowadzone techniczne zmiany, będące konsekwencją przekazania do LOTOS Asfalt Sp. z o.o. bazy zbiornikowej będącej częścią rafinerii w Gdańsku.

W dniu 7 grudnia 2021 roku podpisany został aneks do umowy na finansowanie i refinansowanie zapasów, zawartej dnia 10 października 2012 roku, skutkujący przedłużeniem okresu obowiązywania umowy do dnia 16 grudnia 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykorzystanie kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów, w kwocie nominalnej wynosiło 406,0 mln zł (100 mln USD). Na dzień 31 grudnia 2020 roku było to 187,9 mln zł (50 mln USD).

Grupa LOTOS S.A. w ramach kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów zobowiązana jest do utrzymywania wskaźnika określonego jako Tangible Consolidated Net Worth (TCNW) na poziomie nie niższym niż zapisany w umowie kredytowej. Dodatkowo Spółka w ramach ww. umowy kredytowej zobowiązana jest do utrzymywania wartości wskaźnika finansowego określonego jako Loan to Pledged Inventory Value Ratio na poziomie nie wyższym niż określony umową kredytową. Spółka na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku spełniała opisane powyżej wytyczne.

Refinansowanie kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+

W dniu 2 lipca 2019 roku Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum banków podpisały umowy kredytowe na łączną kwotę 500 mln USD, w celu refinansowania kredytów zaciągniętych w 2008 roku na finansowanie Programu 10+.

Na mocy podpisanych umów konsorcjum banków udzieliło Spółce:

 • kredytu terminowego w wysokości 400 mln USD,
 • kredytu obrotowego w wysokości 100 mln USD, z możliwością wykorzystania w USD, EUR lub PLN.

W dniu 28 października 2021 roku zostały spełnione warunki zawarte w tzw. consent letter, potwierdzającym zgodę banków finansujących na wniesienie przez Grupę LOTOS S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa do LOTOS Asfalt Sp. z o.o. W efekcie powyższego w umowie kredytowej automatycznie zostały wprowadzone zmiany, w tym dotyczące istotnych postanowień jak uwzględnienie w umowie nowego zabezpieczenia w postaci poręczenia udzielonego przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Umowa poręczenia przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o. za zobowiązania Spółki podpisana w dniu 15 października 2021 roku, weszła w życie w dniu przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do LOTOS Asfalt Sp. z o.o. tj. 2 listopada 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kredyt terminowy wykorzystany był w kwocie nominalnej 974,4 mln zł (240,0 mln USD). Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykorzystanie kredytu terminowego wynosiło w kwocie nominalnej 1.202,7 mln zł (320 mln USD), a ponadto Spółka wykazywała zobowiązania z tytułu kredytu obrotowego w wysokości 222,2 mln zł.

Grupa LOTOS S.A. w ramach powyższych umów kredytowych zobowiązana jest do utrzymywania wskaźników dług netto / EBITDA na określonym poziomie. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka spełniała opisane powyżej wytyczne. Na dzień 31 grudnia 2020 roku doszło do przekroczenia poziomu jednego ze wskaźników zapisanego w ww. umowach kredytowych. W związku z przewidywanym niespełnieniem wskaźników Spółka wystąpiła do banków finansujących z wnioskiem o tzw. waiver. W dniu 29 grudnia 2020 roku Spółka otrzymała pismo potwierdzające zgodę banków na niedotrzymanie wskaźników na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Kredyty bankowe pozostałych spółek Grupy

Kredyty spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

W dniu 21 czerwca 2021 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. dokonała dobrowolnej, całkowitej spłaty kredytu, zaciągniętego na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2015 roku, na sfinansowanie realizacji Projektu EFRA. Nastąpiło również anulowanie i rozliczenie wynikającego z ww. umowy kredytu obrotowego oraz rozliczenie powiązanych z kredytem transakcji zabezpieczających stopy procentowe. Spłata kredytu skutkuje ponadto zwolnieniem ustanowionych w związku nim zabezpieczeń w tym. m.in. hipoteki kaucyjnej na prawach LOTOS Asfalt Sp. z o.o. do nieruchomości, zastawów rejestrowych na zbiorze wszystkich rzeczy i praw należących do LOTOS Asfalt Sp. z o.o, zapasach, na wierzytelnościach z tytułu rachunków bankowych oraz na udziałach LOTOS Asfalt Sp. z o.o. należących do Jednostki Dominującej. Spłata kredytu nastąpiła ze środków własnych spółki oraz środków udostępnionych spółce przez Jednostkę Dominującą w postaci pożyczki na kwotę 400 mln zł. Spłata kapitału kredytu w wysokości 223 mln USD (840,5 mln zł) została zaprezentowana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej w pozycji: Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Kredyty spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

W dniu 30 września 2021 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dokonała dobrowolnej, całkowitej spłaty kredytów inwestycyjnych, związanych z finansowaniem rozwoju sieci stacji paliw, zaciągniętych na podstawie umów z konsorcjum banków PKO BP S.A. i Pekao S.A. z dnia 6 marca 2013 roku oraz umów z bankami Pekao S.A. i mBank S.A. z dnia 26 stycznia 2015 roku. Wydatki z tytułu wcześniejszej spłaty kapitału kredytów w wysokości 70,8 mln zł zostały zaprezentowane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej w pozycji: Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Wpływy i wydatki z tytułu kredytów bankowych

Wpływy z tytułu zaciągniętych w 2021 roku kredytów bankowych Grupy wynosiły 558,6 mln zł (w 2020 roku: 74,4 mln zł), natomiast wydatki z tytułu spłaty kredytów wynosiły 1.640,2 mln zł (w 2020 roku: 563,6 mln zł). Powyższe kwoty zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej odpowiednio w pozycjach: Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów w 2021 roku dotyczyły:

 • kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów Jednostki Dominującej (554,1 mln zł),
 • kredytów spółki LOTOS Terminale S.A. (4,5 mln zł).

Wydatki z tytułu spłaty kredytów w 2021 roku dotyczyły:

 • kredytów inwestycyjnych Jednostki Dominującej (301,9 mln zł),
 • kredytu na refinansowanie i finansowanie zapasów Jednostki Dominującej (396,4 mln zł),
 • kredytów spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. (840,5 mln zł),
 • kredytów inwestycyjnych spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. na refinansowanie i finansowanie zakupu stacji paliw (84,1 mln zł),
 • kredytu inwestycyjnego spółki SPV Baltic Sp. z o.o. na zakup wielozadaniowej platformy (7,7 mln zł),
 • kredytu spółki LOTOS Terminale S.A. (5,1 mln zł),
 • kredytu spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS (4,5 mln zł).

W 2021 oraz 2020 roku nie wystąpiły sytuacje braku spłaty kredytów.

Dodatkowe informacje na temat kredytów bankowych Grupy zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i jej grupy kapitałowej za rok 2021.

Wyniki wyszukiwania