10.9 Kredyty, pożyczki, obligacje oraz leasing

Zasady rachunkowości

Kredyty bankowe, pożyczki i obligacje

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, pożyczki i obligacje są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem finansowania.

Po początkowym ujęciu kredyty, pożyczki i obligacje są następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem finansowania oraz dyskonta, premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania. Zyski i straty są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów z chwilą usunięcia zobowiązania ze sprawozdania z sytuacji finansowej, a także w wyniku naliczania odpisu z tytułu utraty wartości.

Leasing

Zobowiązanie z tytułu leasingu wycenia się początkowo w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie, obejmujące:

 • stałe opłaty pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe;
 • zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki, wycenione początkowo z zastosowaniem indeksu lub stawki obowiązujących na datę rozpoczęcia;
 • kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej;
 • cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej opcji;
 • kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca może skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu.

Z opłat leasingowych wyłączone są zmienne opłaty, które uzależnione są od czynników zewnętrznych. Zmienne opłaty leasingowe niezawarte w początkowej wycenie zobowiązania z tytułu leasingu są rozpoznawane bezpośrednio w zysku lub stracie.

Po początkowym ujęciu Grupa wycenia zobowiązania z tytułu leasingu poprzez:

 • zwiększenie wartości bilansowej w celu odzwierciedlenia odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu,
 • zmniejszenie wartości bilansowej w celu uwzględnienia zapłaconych opłat leasingowych oraz,
 • zaktualizowanie wyceny wartości bilansowej w celu uwzględnienia ponownej oceny lub modyfikacji umowy leasingu, lub w celu uwzględnienia zaktualizowanych zasadniczo stałych opłat leasingowych, w tym podwyżek lub obniżek wynikających ze zmian indeksów w przypadku umów indeksowanych współczynnikami rynkowymi.

Po dacie rozpoczęcia leasingu, o ile koszty nie zostały uwzględnione w wartości bilansowej innego składnika aktywów zgodnie z innymi niż MSSF 16 obowiązującymi standardami, leasingobiorca ujmuje w wyniku zarówno odsetki od zobowiązania z tytułu leasingu jak i zmienne opłaty leasingowe nieuwzględnione w wycenie zobowiązania z tytułu leasingu w okresie, w którym ma miejsce zdarzenie lub zachodzi warunek, które uruchamiają te płatności.

Płatności leasingowe są dyskontowane przy użyciu stopy procentowej umowy leasingu lub krańcowej stopy procentowej Grupy, gdy stopa procentowa umowy leasingu nie jest możliwa w łatwy sposób do wyznaczenia. W celu określenia krańcowej stopy procentowej Grupa bierze pod uwagę rodzaj umowy, długość trwania umowy, walutę umowy oraz potencjalną marżę, jaką musiałaby ponieść na rzecz zewnętrznych instytucji finansowych, gdyby chciała zawrzeć taką transakcję na rynku finansowym.

Grupa ustanowiła krańcowe stopy pożyczkowe w podziale na waluty występujące w umowach oraz przy uwzględnieniu ich okresu trwania według przedziałów czasowych zaprezentowanych poniżej:

 • umowy krótkoterminowe (12 miesięcy lub mniej),
 • umowy na okres od 1 do 2 lat (włącznie),
 • umowy na okres od 2 do 5 lat (włącznie),
 • umowy na okres od 5 do 10 lat (włącznie),
 • umowy na powyżej 10 lat.

Profesjonalny osąd

Dla każdego rodzaju umów leasingu Grupa szacuje wysokość stopy dyskontowej, która będzie wpływać na ostateczną wartość wyceny tych umów. Grupa bierze pod uwagę charakterystykę umowy, długość trwania umowy, walutę umowy oraz potencjalną marżę, jaką musiałaby ponieść na rzecz zewnętrznych instytucji finansowych, gdyby chciała zawrzeć taką transakcję na rynku finansowym.

Proces ustalenia aktualnej krańcowej stopy procentowej obejmuje następujące kroki:

 • analiza aktualnej struktury finansowania leasingobiorcy (np. jakie instrumenty dłużne posiada leasingobiorca i jakie są warunki tych instrumentów);
 • ustalenie odpowiedniej stopy referencyjnej – (przy założeniu konkretnej waluty, warunków gospodarczych i okresu obowiązywania umowy leasingu;
 • analiza pozostałych istotnych warunków leasingu, w tym charakter aktywów bazowych.

W celu obliczenia stóp dyskonta dla potrzeb leasingu Grupa przyjmuje, że stopa dyskonta powinna odzwierciedlać koszt finansowania, jakie byłoby zaciągnięte na zakup przedmiotu podlegającego leasingowi.

Grupa zawiera umowy leasingu w oparciu o 3 główne waluty, dla których przypisała bazową stopę dyskonta. Są to PLN ze stopą bazową WIBOR dla okresów krótkoterminowych i oprocentowaniem obligacji skarbowych dla okresów długoterminowych, EUR ze stopą bazową EURIBOR dla okresów krótkoterminowych i oprocentowaniem obligacji skarbowych dla okresów długoterminowych oraz USD ze stopą bazową LIBOR dla okresów krótkoterminowych i oprocentowaniem obligacji skarbowych dla okresów długoterminowych.

Ustalenie aktualnych stóp dyskonta jest wykonywane cyklicznie co kwartał, a stopy dyskonta wówczas ustalone wykorzystywane są do kalkulacji leasingowych zgodnie z MSSF 16 przez okres trwający do momentu kolejnej aktualizacji stóp dyskontowych.

Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Kredyty bankowe 10.9.1 1.424,1 2.559,8
Pożyczki 10.9.2 27,5 35,6
Obligacje 10.9.3 228,1 231,7
Leasing 10.9.4 1.559,5 1.246,4
Razem  3.239,2  4.073,5 
w tym:
część długoterminowa 2.191,1 2.717,7
część krótkoterminowa 1.048,1 1.355,8

Analiza wrażliwości na ryzyko związane ze zmianami kursów walut została przedstawiona w nocie 11.2.3.1.
Analiza wrażliwości na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych została przedstawiona w nocie 11.2.4.1.
Analiza kontraktowych terminów zapadalności została przedstawiona w nocie 11.2.5.

Kredyty Pożyczki Obligacje Leasing Razem
1 stycznia 2021  2.559,8  35,6  231,7  1.246,4  4.073,5 
Wpływy netto 558,6 558,6
Wydatki netto (1.640,2) (8,3) (21,9) (220,6) (1.891,0)
Zapłacone odsetki i prowizje (41,8) (1,1) (4,6) (71,0) (118,5)
Nowe umowy leasingu 481,7 481,7
Naliczone odsetki i prowizje 66,5 1,3 5,2 72,7 145,7
Koszty rozliczane w czasie 7,1 7,1
Różnice kursowe 136,3 17,7 22,9 176,9
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym (222,2) (222,2)
Pozostałe 27,4 27,4
31 grudnia 2021  1.424,1  27,5  228,1  1.559,5  3.239,2 

Kredyty Pożyczki Obligacje Leasing Razem
1 stycznia 2020  2.865,2  43,4  231,8  1.276,0  4.416,4 
Wpływy netto 74,4 74,4 
Wydatki netto (563,6) (7,9) (202,8)(1) (774,3) 
Zapłacone odsetki i prowizje (114,4) (1,5) (5,7) (75,2) (196,8) 
Nowe umowy leasingu 174,5 174,5 
Naliczone odsetki i prowizje 76,8 1,6 8,0 75,8 162,2 
Koszty rozliczane w czasie 19,8 19,8 
Różnice kursowe (20,6) (2,4) 5,0 (18,0) 
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym 222,2 222,2 
Pozostałe (6,9) (6,9) 
31 grudnia 2020  2.559,8  35,6  231,7  1.246,4  4.073,5 
(1)W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, w pozycji „Płatności z tytułu leasingu”, uwzględnione zostały również opłaty wstępne z tytułu umów leasingu w wysokości 11,8 mln zł.

Wyniki wyszukiwania