31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 2,4 3,0
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 25,1 32,6
Razem  27,5  35,6 
w tym:
część długoterminowa 18,8 27,4
część krótkoterminowa 8,7 8,2

Pożyczka udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. przeznaczona była na sfinansowanie zakupu platformy wiertniczej, natomiast pozostałe pożyczki dotyczyły dofinansowania modernizacji lokomotyw oraz oczyszczalni cystern.

Zabezpieczenie spłaty pożyczek stanowią:

  • zastaw rejestrowy na aktywach,
  • zastaw rejestrowy i finansowy na udziałach,
  • cesja praw z polis ubezpieczeniowych i umów sprzedaży
  • przelew wierzytelności z rachunków bankowych,
  • weksle in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
  • poręczenia udzielone przez spółki Grupy.

Walutą pożyczek jest PLN. Oprocentowanie pożyczek oparte jest o 1M WIBOR lub stopę redyskonta weksli.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku efektywna stopa procentowa pożyczek kształtowała się na średnim poziomie około 5,13% (31 grudnia 2020: 3,27%).

Wpływy i wydatki z tytułu pożyczek

W 2021 i 2020 roku Grupa nie zaciągała pożyczek, natomiast wydatki z tytułu spłaty pożyczek wyniosły 8,3 mln zł (w 2020 roku: 7,9 mln zł). Powyższe kwoty zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych z działalności finansowej w pozycji: Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Wyniki wyszukiwania