Nota Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe  w toku budowy Aktywa niematerialne Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2021 16,3 60,0 74,6 620,4 17,4 16,5 805,2
Nakłady inwestycyjne 0,1 4,8 7,6 1,1 13,6
Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy 1,6 7,3 (11,3) (2,4)
Leasing 10.1.3 (28,5)(1) (28,5)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0,4 1,6 17,5 0,1 0,1 19,7
Zbycie (0,3) (0,2) (0,5)
Pozostałe (1,2) (0,4) (1,6)
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2021 16,3 59,2 77,6 620,9 13,8 17,7 805,5
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2021 5,5 29,6 45,7 397,1 13,9 491,8
Amortyzacja 0,5 3,0 3,2 55,6 1,2 63,5
Leasing (57,9)(2) (57,9)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0,1 1,0 13,2 0,2 14,5
Zbycie (0,3) (0,2) (0,5)
Pozostałe (0,5) (0,4) (0,9)
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2021 6,0 32,2 49,6 407,4 15,3 510,5
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2021 0,6 6,6 7,2
Utworzenie
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0,4 0,4
Wykorzystanie/Rozwiązanie 9.5 (1,5) (1,5)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2021 0,6 5,5 6,1
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2021 10,3 27,0 27,4 208,0 13,8 2,4 288,9
(1) W tym: nowe umowy leasingu, zakończenie umów leasingowych i modyfikacje umów leasingowych (patrz nota 10.1.3).
(2) W tym: zakończenie umów leasingowych (patrz nota 10.1.3).

Nota Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy Aktywa niematerialne Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2020 14,3 59,7 74,1 602,4 23,7 15,2 789,4
Nakłady inwestycyjne 0,3 6,4 7,9 1,1 15,7
Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy 0,1 0,5 13,6 (14,2)
Leasing 10.1.3 2,0 0,3 2,3
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0,2 (0,2) (2,2) 0,2 (2,0)
Zbycie (0,1) (0,1) (0,2)
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2020 16,3 60,0 74,6 620,4 17,4 16,5 805,2
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2020 5,1 26,6 42,6 342,1 12,8 429,2
Amortyzacja 0,4 2,9 3,3 57,4 1,0 65,0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0,1 (0,2) (2,3) 0,1 (2,3)
Zbycie (0,1) (0,1)
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2020 5,5 29,6 45,7 397,1 13,9 491,8
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2020 0,6 7,8 8,4
Utworzenie
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (0,1) (0,1)
Wykorzystanie/Rozwiązanie 9.5 (1,1) (1,1)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2020 0,6 6,6 7,2
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2020 10,8 30,4 28,3 216,7 17,4 2,6 306,2

Do pozostałych rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych segmentu wydobywczego należą między innymi statki oraz wielozadaniowa mobilna platforma wiertnicza.

Wyniki wyszukiwania