Zasady rachunkowości

Grupa stosuje jednolity model księgowego ujęcia leasingu, który zakłada rozpoznanie przez leasingobiorcę aktywów z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązań z tytułu leasingu w odniesieniu do wszystkich umów leasingowych, poza umowami wyłączonymi z zastosowania tj.: leasingów krótkoterminowych oraz leasingów, w odniesieniu do których bazowy składnik aktywów ma niską wartość.

Przez leasing krótkoterminowy rozumie się umowy bez możliwości zakupu składnika aktywów, zawarte na okres krótszy niż 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia. W szczególności jako leasing krótkoterminowy Grupa traktuje umowy zawarte na czas nieokreślony z krótkim (do 12 miesięcy) terminem wypowiedzenia, bez znaczących kar dla jednej ze stron.

Poziom istotności zdefiniowany przez Grupę w celu identyfikacji leasingów niskocennych wynosi 20 tys. zł dla jednostek, których walutą funkcjonalną jest PLN oraz ekwiwalent 5 tys. USD dla jednostek, których walutą funkcjonalną nie jest PLN. Wartość bazowego składnika aktywów wyceniana jest w oparciu o wartość nowego składnika aktywów, bez względu na wiek składnika aktywów objętego leasingiem.

Identyfikacja składnika aktywów dokonuje się zazwyczaj poprzez wyraźne określenie go w umowie. Składnik aktywów można jednak zidentyfikować również w sposób dorozumiany w momencie, w którym składnik aktywów udostępnia się do użytkowania klientowi. Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązania z tytułu leasingu w momencie rozpoczęcia umowy, w ramach której następuje przeniesienie kontroli nad użytkowaniem określonych aktywów przez pewien okres czasu. Datą rozpoczęcia umowy jest data udostępnienia Grupie jako leasingobiorcy przez leasingodawcę przedmiotu leasingu.

Składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania jest początkowo wyceniany według kosztu, który obejmuje:

  • kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
  • wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe,
  • wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę,
  • szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem bazowego składnika aktywów lub przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował.

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania są wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w ramach rzeczowych aktywów trwałych (odpowiednio: Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu oraz Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego). Prawo wieczystego użytkowania gruntów zarówno nabyte odpłatnie, jak i otrzymane nieodpłatnie ujmowane jest analogicznie jak pozostałe umowy leasingu (jako aktywa z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu). W celu kalkulacji aktywów i zobowiązań dotyczących prawa wieczystego użytkowania Grupa przeprowadza analizę w celu ustalenia przewidywanego horyzontu czasowego korzystania z prawa wieczystego użytkowania. Po ustaleniu planowanego okresu użytkowania aktywa, zobowiązanie z tytułu leasingu kalkulowane jest na zasadach ogólnych.

Po dacie rozpoczęcia leasingu, składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania wycenia się według kosztu pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzenie) i łączne straty z tytułu utraty wartości. W przypadku wystąpienia modyfikacji umowy leasingowej, wartość aktywa z tytułu prawa do użytkowania korygowana jest odpowiednio do nowej wyceny zobowiązania leasingowego (zgodnie ze zmianami wynikającymi z modyfikacji umowy lub aktualizacji stopy dyskonta).

Składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania amortyzowany jest liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ekonomicznego użytkowania danego aktywa. Szacowany okres użytkowania aktywów z tytułu praw do użytkowania jest określany w ten sam sposób jak w przypadku rzeczowych aktywów trwałych.

W przypadku, gdy umowa leasingowa przenosi na Spółkę tytuł własności danego składnika przed końcem okresu leasingu lub gdy koszt aktywa z tytułu prawa do użytkowania odzwierciedla fakt, że Spółka zrealizuje opcję wykupu wartości końcowej przedmiotu leasingu, Spółka amortyzuje aktywo z tytułu prawa do użytkowania od momentu rozpoczęcia umowy leasingu do końca okresu szacowanego ekonomicznego użytkowania danego aktywa. W innych przypadkach Spółka amortyzuje aktywa z tytułu prawa do użytkowania od daty rozpoczęcia umowy do wcześniejszej z dwóch dat – daty zakończenia okresu ekonomicznego użytkowania aktywa lub daty końca umowy leasingu.

Koszty z tytułu obowiązku wycofania z eksploatacji aktywów trwałych są aktywowane w ramach składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz amortyzowane przez szacowany okres ekonomicznego użytkowania odnośnego składnika aktywów. Wartość godziwa kosztów z tytułu obowiązku wycofania z eksploatacji aktywów trwałych jest szacowana przez Grupę zgodnie z metodologią określoną w KIMSF 1.

Grupa tworząc rezerwę na wymagany umową przegląd lub remont leasingowanego aktywa (dotyczy na przykład taboru kolejowego), ujmuje wartość zawiązanej rezerwy jako komponent aktywa (prawa do użytkowania) w dniu jego początkowego ujęcia. Komponent powinien zostać całkowicie zamortyzowany do czasu pierwszego wymaganego umową remontu lub przeglądu (komponent ten zostanie wykorzystany na poczet ostatniego wymaganego daną umową leasingu remontu). Jeśli do końca umowy leasingu wymagany jest więcej niż jeden remont aktywa, Grupa kapitalizuje koszty jego przeprowadzenia i amortyzuje do czasu kolejnego remontu. Ostatni wymagany dla danej umowy remont, skutkuje rozwiązaniem zawiązanej na początku umowy rezerwy.

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania segmentu produkcji i handlu

Segment produkcji i handlu Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2021 892,2 174,8 0,1 759,6 1.826,7
Nowe umowy leasingu 30,1 9,3 134,9 174,3
Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu (3,0) (2,6) (49,2) (54,8)
Zakończenie umów leasingowych (3,2) (0,2) (5,4) (8,8)
Wykup składnika aktywów – przeniesienie do rzeczowych aktywów trwałych (41,0) (41,0)
Modyfikacje umów leasingowych 17,7 4,6 26,6 48,9
Utworzenie aktywa z tytułu likwidacji 0,1 0,1
Pozostałe 1,2 1,2
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2021 933,9 185,9 0,1 826,7 1.946,6
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2021 74,0 36,7 0,1 346,2 457,0
Amortyzacja 37,5 19,3 150,9 207,7
Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu (0,5) (0,9) (35,3) (36,7)
Zakończenie umów leasingowych (3,1) (0,2) (5,1) (8,4)
Wykup składnika aktywów – przeniesienie do rzeczowych aktywów trwałych (15,1) (15,1)
Modyfikacje umów leasingowych (3,5) (3,5)
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2021 107,9 54,9 0,1 438,1 601,0
Odpisy z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2021 26,1 3,4 29,5
Utworzenie 0,1 0,1
Wykorzystanie/Rozwiązanie
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2021 26,2 3,4 29,6
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2021 799,8 127,6 388,6 1.316,0
(1) Odpis z tytułu utraty wartości sieci stacji paliw (patrz nota 9.4)

Segment produkcji i handlu Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Rzeczowe aktywa trwałe w toku budowy Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2020 852,0 146,4 0,1 729,8 0,4 1.728,7
Nowe umowy leasingu 30,0 27,6 116,5 174,1
Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu (1,5) (24,6) (26,1)
Zakończenie umów leasingowych (17,1) (17,1)
Wykup składnika aktywów – przeniesienie do rzeczowych aktywów trwałych (50,9) (50,9)
Modyfikacje umów leasingowych 10,0 2,3 (7,0) 5,3
Utworzenie aktywa z tytułu likwidacji 0,2 0,2
Nierozliczone opłaty wstępne 11,8 11,8
Rozliczone opłaty wstępne 12,2 (12,2)
Pozostałe 0,7 0,7
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2020 892,2 174,8 0,1 759,6 0,0 1.826,7
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2020 38,0 17,9 254,2 310,1
Amortyzacja 36,0 19,1 0,1 147,5 202,7
Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu (0,2) (15,6) (15,8)
Zakończenie umów leasingowych (16,7) (16,7)
Wykup składnika aktywów – przeniesienie do rzeczowych aktywów trwałych (16,3) (16,3)
Modyfikacje umów leasingowych (0,1) (5,5) (5,6)
Pozostałe (1,4) (1,4)
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2020 74,0 36,7 0,1 346,2 457,0
Odpisy z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2020 18,5 2,9 21,4
Utworzenie 7,6 0,5 8,1(1)
Wykorzystanie/Rozwiązanie
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2020 26,1 3,4 29,5
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2020 792,1 134,7 413,4 0,0 1.340,2
(1) Odpis z tytułu utraty wartości sieci stacji paliw (patrz nota 9.5).

 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania segmentu wydobywczego

Segment wydobywczy Pozostałe aktywa trwałe Razem
Aktywa związane
z wydobyciem zasobów
ropy naftowej i gazu
ziemnego
Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2021 2,4 14,7 6,6 61,7 83,0 85,4
Nowe umowy leasingu 281,9 25,6 25,6 307,5
Zakończenie umów leasingowych (57,9) (57,9) (57,9)
Modyfikacje umów leasingowych (0,2) 3,8 3,8 3,6
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 6,4 0,3 3,3 3,6 10,0
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2021 290,5 14,7 6,9 36,5 58,1 348,6
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2021 0,7 5,0 2,4 44,3 51,7 52,4
Amortyzacja 0,9 0,5 1,2 18,9 20,6 21,5
Zakończenie umów leasingowych (57,9) (57,9) (57,9)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0,1 1,5 1,6 1,6
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2021 1,6 5,5 3,7 6,8 16,0 17,6
Odpisy z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2021 0,4 0,4
Utworzenie
Wykorzystanie/Rozwiązanie
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2021 0,4 0,4
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2021 288,5 9,2 3,2 29,7 42,1 330,6

Segment wydobywczy Aktywa związane z
wydobyciem zasobów
ropy naftowej i gazu
ziemnego
Pozostałe aktywa trwałe Razem
Grunty Budynki, budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu, pozostałe Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2020 2,3 12,7 6,5 0,9 61,9 82,0 84,3
Nowe umowy leasingu 0,3 0,3 0,3
Zakończenie umów leasingowych 0,1 0,1
Wykup składnika aktywów – przeniesienie do rzeczowych aktywów trwałych (0,9) (0,9) (0,9)
Modyfikacje umów leasingowych 2,0 2,0 2,0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0,1 (0,5) (0,4) (0,4)
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2020 2,4 14,7 6,6 61,7 83,0 85,4
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2020 0,3 4,6 1,2 0,5 21,5 27,8 28,1
Amortyzacja 0,4 0,4 1,1 23,7 25,2 25,6
Wykup składnika aktywów – przeniesienie do rzeczowych aktywów trwałych (0,5) (0,5) (0,5)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0,1 (0,9) (0,8) (0,8)
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2020 0,7 5,0 2,4 44,3 51,7 52,4
Odpisy z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2020 0,4 0,4
Utworzenie
Wykorzystanie/Rozwiązanie
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2020 0,4 0,4
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2020 1,3 9,7 4,2 17,4 31,3 32,6

 

Koszty z tytułu umów leasingu ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 2021 2020
Amortyzacja Koszty według rodzaju 227 225,9
Leasing krótkoterminowy Koszty według rodzaju: Usługi obce 48,5 45,1
Leasing aktywów o niskiej wartości niebędących leasingiem krótkoterminowym Koszty według rodzaju: Usługi obce 0,3 0,4
Zmienne opłaty leasingowe nieujęte w wycenie zobowiązań leasingowych Koszty według rodzaju: Usługi obce 16,1 11,9
Odsetki z tytułu leasingu Koszty finansowe 72,7 75,8
Razem 364,6 359,1

Alokacja amortyzacji 2021 2020
Koszt własny sprzedaży 168,1 171,3
Koszty sprzedaży 52,4 50
Koszty ogólnego zarządu 6,5 4,6
Razem koszty amortyzacji ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 227 225,9
Nakłady inwestycyjne 2,2 2,4
Razem 229,2 228,3

Zobowiązania z tytułu leasingu zostały przedstawione w nocie 10.9.4. Łączna wartość wydatków z tytułu umów leasingowych, zaprezentowanych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w części finansowej i operacyjnej w roku 2020 wyniosła 356,5 mln zł (w roku 2020: 347,2 mln zł).

 

 

 

 

Wyniki wyszukiwania