10.1.2.1 Aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego

Zasady rachunkowości

Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych obejmuje poszukiwanie zasobów ropy naftowej, gazu ziemnego oraz potwierdzanie technicznej wykonalności i ekonomicznej zasadności ich wydobywania.

Od momentu uzyskania prawa do prowadzenia prac poszukiwawczych na określonym obszarze, do czasu udowodnienia technicznej wykonalności i ekonomicznej zasadności wydobycia, nakłady bezpośrednio związane z pracami poszukiwawczymi oraz oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego ujmowane są zgodnie z MSSF 6 „Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych” w odrębnej pozycji aktywów trwałych.

Nakłady te obejmują koszty nabycia praw do poszukiwań, koszty platform poszukiwawczych, koszty wynagrodzeń, materiałów eksploatacyjnych i paliwa, ubezpieczeń, koszty analiz geologicznych i geofizycznych oraz innych usług obcych.

Grupa klasyfikuje aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów węglowodorów jako rzeczowe aktywa trwałe lub aktywa niematerialne w zależności od rodzaju nabytych aktywów i stosuje tę zasadę klasyfikacji w sposób ciągły.

Po potwierdzeniu wielkości danego złoża i zatwierdzeniu planu jego eksploatacji nakłady są przenoszone do odpowiednich pozycji rzeczowych aktywów trwałych lub aktywów niematerialnych związanych z zagospodarowaniem i wydobyciem zasobów.

Grupa rozważa potrzebę dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów węglowodorów dla danego obszaru poszukiwań biorąc pod uwagę to, czy:

  • okres, w ciągu którego jednostka miała prawo do prowadzenia poszukiwań zakończył się w bieżącym roku obrotowym lub zakończy się w najbliższej przyszłości, a jego przedłużenia nie przewiduje się,
  • nie przewiduje się poniesienia znaczących nakładów na dalsze poszukiwania i ocenę zasobów mineralnych,
  • poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych nie doprowadziły do odkrycia znaczących z gospodarczego punktu widzenia zasobów minerałów i jednostka postanowiła zaniechać dalszych poszukiwań,
  • dostępne dane wskazują, iż mimo kontynuowania prac rozwojowych, wartość bilansowa aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów nie zostanie w pełni odzyskana, nawet jeśli pomyślnie zakończą się prace rozwojowe lub nastąpi ich sprzedaż.

W przypadku, gdy poniesione nakłady na rzeczowe aktywa w toku budowy nie doprowadzą do odkrycia złóż, których eksploatacja jest technicznie możliwa i ekonomicznie opłacalna, dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość w wynik okresu, w którym stwierdzono brak możliwości gospodarczego wykorzystania złóż.

Nota Rzeczowe aktywa trwałe związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Aktywa niematerialne związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Razem
Polska Polska Norwegia Litwa
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2021 178,5 14,1 296,8 11,1 500,5
Nakłady inwestycyjne 2,8 87,3 90,1
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 15,9 15,9
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji 9.5 (79,4) (1) (0,9) (2) (80,3)
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2021 101,9 13,2 400,0 11,1 526,2
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2021 12,0 12,0
Amortyzacja 0,8 0,8
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji 9.5 (0,6) (2) (0,6)
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2021 12,2 12,2
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2021 127,7 21,4 11,1 160,2
Utworzenie 9.4 0,6 0,6
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 1,0 1,0
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji 9.5 (79,3) (1) (79,3)
Wykorzystanie/Rozwiązanie
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2021 49,0 22,4 11,1 82,5
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2021 52,9 1,0 377,6 431,5
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2020 176,2 14,1 281,2 10,2 481,7
Nakłady inwestycyjne 2,3 9,7 12,0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 5,9 0,9 6,8
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2020 178,5 14,1 296,8 11,1 500,5
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2020 11,1 11,1
Amortyzacja 0,9 0,9
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2020 12,0 12,0
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2020 111,9 21,0 10,2 143,1
Utworzenie 9.5 15,8 15,8
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 0,4 0,9 1,3
Wykorzystanie/Rozwiązanie
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2020 127,7 21,4 11,1 160,2
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2020 50,8 2,1 275,4 328,3
(1) Dotyczy spisania nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji na złożach B-21, Kamień Pomorski i G(1) Dotyczy spisania nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji na złożach B-21, Kamień Pomorski i Górowo Iławeckie.
(2) Dotyczy spisania nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji na złożu Młynary.órowo Iławeckie.
(2) Dotyczy spisania nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji na złożu Młynary.

Grupa zalicza rzeczowe aktywa trwałe do aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych do czasu, gdy uzyska pewność technicznej wykonalności i ekonomicznej zasadności wydobywania odkrytych zasobów.

Wyniki wyszukiwania