10.1.1.3 Pozostałe aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu

Patenty, znaki towarowe, koncesje i licencje Pozostałe Aktywa niematerialne w realizacji Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2021 242,5 35,9 5,7 284,1
Nakłady inwestycyjne 13,1 36,5 49,6 (1)
Z rozliczenia aktywów niematerialnych w realizacji 7,9 0,3 (8,2)
Koszty finansowania zewnętrznego 0,2 0,2
Zbycie (0,4) (5,0) (5,4)
Pozostałe (0,2) (0,2)
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2021 250,0 44,1 34,2 328,3
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2021 152,3 16,4 168,7
Amortyzacja 12,4 1,0 13,4
Zbycie (0,4) (0,7) (1,1)
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2021 164,3 16,7 181,0
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2021
Utworzenie
Wykorzystanie/Rozwiązanie
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2021
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2021 85,7 27,4 34,2 147,3
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2020 231,3 29,6 8,1 269,0
Nakłady inwestycyjne 16,5 9,4 25,9 (1)
Z rozliczenia aktywów niematerialnych w realizacji 11,4 0,5 (11,9)
Koszty finansowania zewnętrznego 0,1 0,1
Zbycie (0,2) (0,2) (0,4)
Wykorzystanie (10,2) (2) (10,2)
Pozostałe (0,3) (0,3)
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2020 242,5 35,9 5,7 284,1
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2020 139,2 15,4 154,6
Amortyzacja 13,2 1,2 14,4
Zbycie (0,1) (0,2) (0,3)
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2020 152,3 16,4 168,7
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2020
Utworzenie
Wykorzystanie/Rozwiązanie
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2020
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2020 90,2 19,5 5,7 115,4
(1) Nakłady inwestycyjne związane były głównie z realizacją projektu Hydrokrakingowej Bloku Olejowego (HBO) (w roku 2021: 26,2 mln zł) oraz uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO2) (w roku 2021: 12,9 mln zł, w roku 2020: 16,0 mln zł).
(2) Dotyczy uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2).

Aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu obejmują licencje dotyczące procesów technologicznych, w tym licencje na korzystanie z rozwiązań technologicznych używanych w rafinerii, koncesje na wytwarzanie, magazynowanie oraz obrót paliwami, licencje na programy komputerowe, patenty, znaki towarowe oraz nabyte prawa do emisji dwutlenku węgla CO2.

Wyniki wyszukiwania