Grupa w ramach aktywów produkcyjnych związanych z wydobyciem i zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego wykazuje aktywa na przyszłe koszty likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego amortyzowanych metodą naturalną. Aktywa te ujmowane są równolegle z tworzeniem i aktualizacją rezerw na likwidację kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego.

Aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Aktywa związane z wydobyciem zasobów
ropy naftowej i gazu ziemnego
Razem
Norwegia Polska Norwegia Litwa Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2021 161,7 242,1 729,2 4,9 976,2 1.137,9
Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego (59,8) 1,6 3,1 (55,1) (55,1)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 3,8 38,5 (0,1) 38,4 42,2
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego (165,5) 165,5 165,5
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2021 182,3 934,8 7,9 1.125,0 1.125,0
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2021 91,9 599,7 2,6 694,2 694,2
Amortyzacja 16,4 17,2 0,8 34,4 34,4
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 28,7 28,7 28,7
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2021 108,3 645,6 3,4 757,3 757,3
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2021 122,0 72,7 72,7 194,7
Utworzenie 4,7 4,7 4,7
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 2,8 5,5 5,5 8,3
Wykorzystanie/Rozwiązanie (31,8) (31,8) (31,8)
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego (124,8) 124,8 124,8
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2021 175,9 175,9 175,9
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2021 74,0 113,3 4,5 191,8 191,8
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2020 131,6 168,6 726,7 4,1 899,4 1.031,0
Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego 26,1 73,5 (10,4) 0,5 63,6 89,7
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 4,0 12,9 0,3 13,2 17,2
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2020 161,7 242,1 729,2 4,9 976,2 1.137,9
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2020 85,7 538,5 2,1 626,3 626,3
Amortyzacja 6,2 48,2 0,3 54,7 54,7
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 13,0 0,2 13,2 13,2
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2020 91,9 599,7 2,6 694,2 694,2
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2020 119,8 65,3 65,3 185,1
Utworzenie 8,3 8,3 8,3
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 2,2 1,6 1,6 3,8
Wykorzystanie/Rozwiązanie (2,5) (2,5) (2,5)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2020 122,0 72,7 72,7 194,7
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2020 39,7 150,2 56,8 2,3 209,3 249,0

Wyniki wyszukiwania