Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Aktywa związane z poszukiwaniem i oceną zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 10.1.2.1 431,5 328,3
Rzeczowe aktywa trwałe 52,9 50,8
Aktywa niematerialne 378,6 277,5
Aktywa produkcyjne związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 10.1.2.2 3.237,4 2.602,4
Rzeczowe aktywa trwałe 3.201,1 2.568,7
Aktywa niematerialne 36,3 33,7
Pozostałe aktywa trwałe segmentu wydobywczego 10.1.2.4 288,9 306,2
Rzeczowe aktywa trwałe 286,5 303,6
Aktywa niematerialne 2,4 2,6
Razem aktywa trwałe segmentu wydobywczego 3.957,8 3.236,9
w tym:
Rzeczowe aktywa trwałe 3.540,5 2.923,1
Aktywa niematerialne 417,3 313,8

Wyniki wyszukiwania