10.1.2.2 Aktywa produkcyjne związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego

Nota Aktywa związane z zagospodarowaniem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Razem
Norwegia Razem Polska Norwegia Litwa Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2021 1.281,4 1.281,4 2.394,2 1.926,6 697,8 5.018,6 6.300,0
Nakłady inwestycyjne 151,9 151,9 67,0 74,7 141,7 293,6
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 31,8 31,8 132,0 (2,3) 129,7 161,5
Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego (59,8) 1,6 3,1 (55,1) (55,1)
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego (1.426,4)(1) (1.426,4) 1.426,4(1) 1.426,4
Koszty finansowania zewnętrznego 5,2 5,2 5,2
Spisanie nakładów w związku z zaniechaniem inwestycji (1,7) (2) (1,7) (1,7)
Z rozliczenia rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy 2,4 2,4 2,4
Leasing 10.1.3 0,1 281,4 0,2 281,7 281,7
Zbycie (6,5) (2,5) (9,0) (9,0)
Pozostałe (0,1) (0,9) (1,0) (1,0)
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2021 38,7 38,7 2.400,8 3.842,7 695,4 6.938,9 6.977,6
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2021 623,8 1.412,2 363,1 2.399,1 2.399,1
Amortyzacja 108,1 86,4 8,3 202,8 202,8
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 68,7 (1,1) 67,6 67,6
Zbycie (5,0) (2,5) (7,5) (7,5)
Pozostałe (0,7) (0,7) (0,7)
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2021 726,9 1.567,3 367,1 2.661,3 2.661,3
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2021 462,6 462,6 256,1 294,4 285,4 835,9 1.298,5
Utworzenie 9.4 39,2(4) 3,1(6) 42,3 42,3
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 11,3 11,3 24,9 (0,9) 24,0 35,3
Przeklasyfikowanie na aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego (473,9)(1) (473,9) 473,9(1) 473,9
Wykorzystanie/Rozwiązanie (252,4(3) (35,1)(5) (9,7(7) (297,2) (297,2)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2021 0,0 0,0 3,7 797,3 277,9 1.078,9 1.078,9
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2021 38,7 38,7 1.670,2 1.478,1 50,4 3.198,7 3.237,4
(1)Złoże YME
(2)Złoże B-3
(3)Złoża: B-3, B-8
(4)Złoże Utgard
(5)Złoże Vale
(6)łoże Girkaliai
(7) Złoża: Nausodis i Vėžaičiai

Nota Aktywa związane
z zagospodarowaniem zasobów ropy
naftowej i gazu ziemnego
Aktywa związane z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Razem
Norwegia Razem Polska Norwegia Litwa Razem
Wartość księgowa brutto 1 stycznia 2020 1.964,9 1.964,9 2.213,8 1.884,8 643,5 4.742,1 6.707,0
Nakłady inwestycyjne 228,8 228,8 103,2 16,9 0,2 120,3 349,1
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (5,1) (5,1) 35,3 53,6 88,9 83,8
Szacunek kosztów likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego 26,1 26,1 73,5 (10,4) 0,5 63,6 89,7
Koszty finansowania zewnętrznego 8,0 8,0 8,0
Leasing 10.1.3 0,1 0,1 0,1
Zbycie (942,9)(1) (942,9) (4,3) (0,1) (4,4) (947,3)
Pozostałe 9,6 9,6 9,6
Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2020 1.281,4 1.281,4 2.394,2 1.926,6 697,8 5.018,6 6.300,0
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2020 574,0 1.183,0 325,3 2.082,3 2.082,3
Amortyzacja 52,7 195,4 10,5 258,6 258,6
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 33,8 27,4 61,2 61,2
Zbycie (2,9) (0,1) (3,0) (3,0)
Skumulowane umorzenie 31 grudnia 2020 623,8 1.412,2 363,1 2.399,1 2.399,1
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 1 stycznia 2020 956,8 956,8 3,7 144,8 235,8 384,3 1.341,1
Utworzenie 9.5 460,6(2) 460,6 253,3(3) 155,0(5) 29,1(7) 437,4 898,0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (11,9) (11,9) 11,2 20,5 31,7 19,8
Wykorzystanie/Rozwiązanie (942,9)(1) (942,9) (0,9)(4) (16,6)(6) (17,5) (960,4)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości 31 grudnia 2020 462,6 462,6 256,1 294,4 285,4 835,9 1.298,5
Wartość księgowa netto 31 grudnia 2020 818,8 818,8 1.514,3 220,0 49,3 1.783,6 2.602,4
(1) Likwidacja aktywów związanych ze złożem YME
(2) Złoże YME
(3) Złoża: B-3, B-8
(4) Złoże B-3 (patrz nota 9.5)
(4) Złoże Utgard
(6) Złoże Vale (patrz nota 9.5)
(7) Złoża: Nausodis, Genciai, Vėžaičiai, Girkaliai

W wyniku zidentyfikowanych w 2021 roku przesłanek, że strata z tytułu utraty wartości, która ujęta była w poprzednich okresach sprawozdawczych uległa zmniejszeniu lub przestała istnieć, Grupa oszacowała wartość odzyskiwalną aktywów związanych ze złożem B-8.

Wartość odzyskiwalną skalkulowano metodą wartości użytkowej ze względu na brak aktywnego rynku. Na dzień 31 grudnia ustalono jej wysokość na poziomie 1.531,5 mln zł.

Główne założenia przyjmowane do ustalenia wartości odzyskiwalnej testowanych aktywów są następujące:

 • okres prognozy przepływów pieniężnych odpowiada okresowi planowanej eksploatacji,
 • stopa dyskonta odpowiada średnioważonemu kosztowi kapitału i skalkulowana została na poziomie 10,11% (2020: 7,26%) po uwzględnieniu opodatkowania krańcową stopą opodatkowania 19%,
 • wolumeny produkcji zgodne z raportem sporządzonym przez audytora złożowego Miller & Lents,
 • wolumeny sprzedaży, poziom nakładów inwestycyjnych oraz poziom kosztów operacyjnych zgodne z aktualnymi prognozami dotyczącymi złoża B8.

Na potrzeby szacunków testu na dzień 31 grudnia 2021 roku przyjęto następujące założenia cenowe dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy, ang. barrel of oil equivalent):

 • na lata 2022 – 2026 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,
 • od roku 2027 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom z roku 2026 skorygowany o indeks inflacji.

Na potrzeby szacunków testu na dzień 31 grudnia 2020 roku przyjęto następujące założenia cenowe dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy, ang. barrel of oil equivalent):

 • na lata 2021 – 2025 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy skorygowany o indeks inflacji,
 • od roku 2026 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom ceny z roku 2025, skorygowany o indeks inflacji.

Nadwyżka wartości odzyskiwalnej względem wartości księgowej aktywów złoża B-8 stała się podstawą do odwrócenia dokonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych odpisów w wysokości 135,0 mln zł (patrz nota 9.4). Głównym czynnikiem wpływającym na polepszenie wyników testu jest utrzymujący się od przełomu 2020/2021 systematyczny wzrost notowań ropy BRENT mający bezpośrednie przełożenie na założenia makroekonomiczne przygotowywane na potrzeby kalkulacji.

W roku 2020 przeprowadzono testy na utratę wartości aktywów, w efekcie czego utworzone zostały odpisy aktualizujące wartość aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża B-8 w wysokości 135,0 mln zł (patrz nota 9.5). Głównym czynnikiem determinującym potrzebę utworzenia odpisu była sytuacja makroekonomiczna spowodowana światową pandemią COVID-19,  która przełożyła się na znaczne pogorszenie kluczowych dla wyliczeń parametrów takich jak notowania ropy BRENT czy kurs USD.

W związku z dużą zmiennością rynku, w szczególności cen ropy naftowej, istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie uzasadnionych zmian przyjętych założeń, które mogą spowodować konieczność aktualizacji wartości bilansowej aktywów związanych z tym złożem. Z uwagi na powyższe Grupa wskazuje na szereg niepewności co do wysokości realizacji aktywów dotyczących między innymi:

 • wahań rynkowych cen ropy naftowej,
 • przyjętych szacunków nakładów inwestycyjnych dotyczących umów niezakontraktowanych,
 • wartości zobowiązań rekultywacyjnych,
 • zmienności kursów walut PLN/USD,
 • stóp dyskontowych.

W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testów, przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących założeniach: cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/-15%, wolumen produkcji +/-15%, kurs USD/PLN +/-15%, stopa dyskonta +/-0,5 p.p.

Poniżej przedstawiono szacowany poziom utworzenia (-) odpisów aktualizujących aktywa złoża B8 przy zmienionych względem przyjętych do testu kluczowych założeniach:

Na 31 grudnia 2021 roku:

Czynnik Zmiana Wpływ zmiany kluczowych czynników na poziom odpisów (w mln zł)
Zmiana (+) Zmiana (-)
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% -269,0
wolumen produkcji +/- 15% -245,9
kurs USD/PLN +/- 15% -264,4
stopa dyskonta +/- 0,5 p.p.

 

Na 31 grudnia 2020 roku:

Czynnik Zmiana Wpływ zmiany kluczowych czynników na poziom odpisów (w mln zł)
Zmiana (+) Zmiana (-)
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% -244,4
wolumen produkcji +/- 15% -197,0
kurs USD/PLN +/- 15% -238,8
stopa dyskonta +/- 0,5 p.p.

W powyższych analizach przyjęto, że pozytywny wpływ zmiany kluczowych założeń, nie może spowodować zwiększenia wartości testowanych aktywów powyżej ich wartości księgowej.

W wyniku identyfikacji przesłanek co do potencjalnej zasadności dokonania odwróceń odpisów z tytułu utraty wartości aktywów ujętych w poprzednich okresach sprawozdawczych, na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa przeprowadziła kalkulację wartości odzyskiwalnej wartości aktywów związanych ze złożem B-3. Wartość odzyskiwalną oszacowano metodą wartości użytkowej, która na dzień kończący okres sprawozdawczy ustalona została na poziomie 194,3 mln zł.

Główne założenia przyjęte do ustalenia wartości odzyskiwalnej testowanych aktywów były następujące:

 • okres prognozy przepływów pieniężnych odpowiada okresowi planowanej eksploatacji,
 • stopa dyskonta odpowiada średnioważonemu kosztowi kapitału i po uwzględnieniu opodatkowania krańcową stopą opodatkowania 19 % skalkulowana została na poziomie 10,11% (2020: 7,56%),
 • wolumeny produkcji zgodne z raportem sporządzonym przez audytora złożowego Miller & Lents, dla roku 2020 zgodne aktualnymi prognozami z uwzględnieniem bieżącej informacji geologicznej,
 • wolumeny sprzedaży, poziom nakładów inwestycyjnych oraz poziom kosztów operacyjnych zgodnie z aktualnymi prognozami.

Na potrzeby szacunków testu na dzień 31 grudnia 2021 roku przyjęto następujące założenia cenowe dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy, ang. barrel of oil equivalent):

 • na lata 2022 – 2026 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,
 • od roku 2027 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom z roku 2026 skorygowany o indeks inflacji.

Na potrzeby szacunków testu na dzień 31 grudnia 2020 roku przyjęto następujące założenia cenowe dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy, ang. barrel of oil equivalent):

 • na lata 2021 – 2025 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy skorygowany o indeks inflacji,
 • od roku 2026 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom ceny z roku 2025, skorygowany o indeks inflacji.

W efekcie przeprowadzonych kalkulacji nadwyżka wartości użytkowej względem wartości księgowej aktywów stała się podstawą do odwrócenia dokonanych w 2020 roku odpisów w wysokości 116,2 mln zł (patrz nota 9.4). Na polepszenie wyników testu złożyło się kilka elementów. Jednym z nich był utrzymujący się od przełomu lat 2020/2021 systematyczny wzrost notowań ropy BRENT, który wraz z przyjętymi założeniami dotyczącymi kształtowania się kursów USD/PLN miał przełożenie na założenia makroekonomiczne przygotowywane na potrzeby testów.

Ponadto dzięki realizacji odwiertu bocznego B3-13C zmianie uległ profil wydobycia, co wpłynęło na wzrost wolumenu produkcji.

Na podstawie testów przeprowadzonych w 2020 roku zostały utworzone odpisy aktualizujące wartość aktywów związanych z wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża B3 w wysokości 118,3 mln zł (patrz nota 9.5). Głównym czynnikiem determinującym potrzebę utworzenia odpisu była sytuacja makroekonomiczna spowodowana światową pandemią COVID-19, która przełożyła się na znaczne pogorszenie kluczowych dla wyliczeń parametrów takich jak notowania ropy BRENT czy kurs USD.

W związku z dużą zmiennością rynku oraz biorąc pod uwagę obecny  poziom niepewności oraz wrażliwość osądów i szacunków (w szczególności cen ropy naftowej), istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie uzasadnionych zmian przyjętych założeń, które mogą spowodować konieczność aktualizacji wartości bilansowej aktywów związanych z tymi złożami. Grupa wskazuje na szereg niepewności co do wysokości realizacji aktywów dotyczących między innymi:

 • wahań rynkowych cen ropy naftowej,
 • przyjętych szacunków nakładów inwestycyjnych dotyczących umów niezakontraktowanych,
 • zmienności kursów walut PLN/USD,
 • stóp dyskontowych.

W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testów, przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących założeniach: cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/-15%, wolumen produkcji +/-15%, kurs USD/PLN +/-15%, stopa dyskonta +/-0,5 p.p.

Poniżej przedstawiono szacowany poziom utworzenia (-) odpisów aktualizujących aktywa złoża B3 roku przy zmienionych względem przyjętych do testu kluczowych założeniach:

Na 31 grudnia 2021 roku:

Czynnik Zmiana Wpływ zmiany kluczowych czynników na poziom odpisów (w mln zł)
Zmiana (+) Zmiana (-)
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% -76,7
wolumen produkcji +/- 15% -76,6
kurs USD/PLN +/- 15% -56,8
stopa dyskonta +/- 0,5 p.p.

 

Na 31 grudnia 2020 roku:

Czynnik Zmiana Wpływ zmiany kluczowych czynników na poziom odpisów (w mln zł)
Zmiana (+) Zmiana (-)
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% -107,1
wolumen produkcji +/- 15% -104,9
kurs USD/PLN +/- 15% -104,6
stopa dyskonta +/- 0,5 p.p.

W powyższych analizach przyjęto, że pozytywny wpływ zmiany kluczowych założeń, nie może spowodować zwiększenia wartości testowanych aktywów powyżej ich wartości księgowej.

 

Pod koniec października 2021 roku uruchomiona została produkcja ze złoża Yme. Obecnie złoże znajduje się w fazie odbiorów technicznych (tzw. hot commisioning). W pierwszych miesiącach 2022 roku zaplanowane jest uruchomienie zatłaczania gazu do otworów produkcyjnych oraz turbin gazowych. Stopniowo uruchamiane są też kolejne, istniejące otwory produkcyjne Gamma.

Na luty 2022 roku zaplanowane jest także przeprowadzenie 24 godzinnego testu produkcyjnego na złożu Yme, a w dalszej części roku zaplanowano także nowe odwierty produkcyjne Gamma i Beta. Mając na uwadze fakt, iż postęp projektu następuje zgodnie z założeniami Operatora, Grupa nie zidentyfikowała w 2021 roku przesłanek operacyjnych uzasadniających konieczność przeprowadzenia testu na utratę wartości złoża Yme.

Przeprowadzone, metodą użytkową, weryfikacje wartości odzyskiwalnej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazały konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość złoża YME w łącznej kwocie 460,6 mln zł (patrz nota 9.5).

Główne założenia przyjęte do ustalenia wartości odzyskiwalnej na dzień 31 grudnia 2020 były następujące:

 • okres prognozy przepływów pieniężnych odpowiada okresowi planowanej eksploatacji,
 • stopa dyskonta odpowiada średnioważonemu kosztowi kapitału i skalkulowana została na poziomie 6,70% po uwzględnieniu opodatkowania krańcową stopą opodatkowania 78% (obowiązującą w Norwegii),
 • wolumeny produkcji i sprzedaży, poziom nakładów inwestycyjnych, poziom kosztów operacyjnych oraz kosztów likwidacji złoża zgodnie z prognozami operatora z uwzględnieniem wiedzy Grupy.

Na potrzeby szacunków testu na dzień 31 grudnia 2020 roku założenia cenowe dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy, ang. barrel of oil equivalent) były następujące:

 • na lata 2021 – 2025 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,
 • od roku 2026 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2025 skorygowany o indeks inflacji.

W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testu przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących założeniach: cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15%, wolumen produkcji +/- 15%, kurs USD/NOK +/- 15% oraz stopy dyskonta +/- 0,5 p.p.

Poniżej przedstawiono szacowany poziom utworzenia (-) i odwrócenia (+) odpisów aktualizujących na dzień 31 grudnia 2020 roku przy zmienionych względem przyjętych kluczowych założeniach:

Czynnik Zmiana Wpływ zmiany kluczowych czynników na poziom odpisów (w mln zł)
Zmiana (+) Zmiana (-)
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% 185,5 -290,2
wolumen produkcji +/- 15% 176,9 -281,6
kurs USD/NOK +/- 15% 176,9 -281,6
stopa dyskonta +/- 0,5 p.p. -74,3 -28,6

W 2021 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów wydobywczych dla poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne ze złóż produkcyjnych obszaru Heimdal (Atla, Vale, Skirne, Heimdal) oraz obszaru Sleipner i Utgard. Wartość odzyskiwalną oszacowano metodą wartości użytkowej.

Główne założenia przyjęte do ustalenia wartości odzyskiwalnej były następujące:

 • okres prognozy przepływów pieniężnych odpowiada okresowi planowanej eksploatacji,
 • stopa dyskonta odpowiada średnioważonemu kosztowi kapitału i skalkulowana została na poziomie 8,55% (2020: 6,70%) po uwzględnieniu opodatkowania krańcową stopą opodatkowania 78% (obowiązującą w Norwegii),
 • wolumeny produkcji i sprzedaży, poziom nakładów inwestycyjnych, poziom kosztów operacyjnych oraz kosztów likwidacji złoża zgodnie z prognozami operatorów z uwzględnieniem wiedzy Grupy.

Na potrzeby testów przeprowadzonych na dzień 31 grudnia 2021 roku przyjęto następujące założenia cenowe dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy) i dla gazu ziemnego w USD/boe (za baryłkę ekwiwalentu ropy):

 • na lata 2022 – 2026 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,
 • od roku 2027 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2026 skorygowany o indeks inflacji;

Na potrzeby szacunków dla testów przeprowadzanych na dzień 31 grudnia 2020 roku założenia były następujące dla ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy) i dla gazu ziemnego w USD/boe (za baryłkę ekwiwalentu ropy):

 • na lata 2021 – 2025 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,
 • od roku 2026 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2025 skorygowany o indeks inflacji;

W 2021 roku oszacowano wartość odzyskiwalną złoża Vale na poziomie 79,5 mln NOK (36,6 mln zł), w związku z czym dokonano odwrócenia odpisów w wysokości 35,1 mln zł (patrz nota 9.4), które wynika z wydłużenia horyzontu produkcji do lipca 2023 jak również z poprawy efektywności operacyjnej złoża Vale.

Wartość odzyskiwalną złoża Utgard na dzień 31 grudnia 2021 roku oszacowano na poziomie 40,9 mln NOK (18,8 mln zł), w efekcie czego utworzono odpisy w wysokości 39,2 mln zł (patrz nota 9.4). Miało to związek ze spadkową tendencją wydobycia spowodowaną dużym zawodnieniem otworów produkcyjnych i koniecznością odcięcia części tych otworów. Zbyt duży udział wody w produkowanej ropie powoduje ograniczenia techniczne przerobu ropy na platformie Sleipner, do którego złoże Utgard jest przyłączone. Na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021 została przeprowadzona operacja naprawy szybu wydobywczego na złożu Utgard mająca na celu eliminację przedostawania się do niego wody. W wyniku jej przeprowadzenia nastąpił okresowy wzrost produkcji z tego złoża. W maju 2021 roku zaczęto obserwować ponowne przedostawanie się wody do szybów na złożu Utgard. W sierpniu 2021 roku została przeprowadzona kolejna interwencja w celu naprawy szybów G-4 i G-1, która przyniosła jednak krótkotrwałą poprawę, w wyniku której produkcja odbywała się tylko z szybu G-4. Na początku grudnia Operator złoża Utgard uruchomił ponownie produkcję kolejno z szybu G-1 i G-4, zatem obecnie produkcja ze złoża Utgard odbywa się z obu szybów.

Według najbardziej aktualnych prognoz od Operatora, produkcja ze złoża Utgard ma zakończyć się najpóźniej w maju 2022 roku. Możliwe są późniejsze cykliczne okresy produkcyjne.

W 2020 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości aktywów wydobywczych dla poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne ze złóż produkcyjnych obszaru Heimdal (Atla, Vale, Skirne, Heimdal) oraz obszaru Sleipner i Utgard. Przeprowadzone testy wykazały konieczność rozpoznania odpisów aktualizujących wartość złoża Utgard w łącznej wysokości 155,0 mln zł (patrz nota 9.5).

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2020 roku rozpoznano odwrócenie odpisu aktualizującego wartość złoża Vale w wysokości 16,6 mln zł (patrz nota 9.5), które wynika z wydłużenia horyzontu produkcji. W związku z dużą zmiennością rynku, w szczególności cen ropy naftowej i gazu ziemnego, istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie uzasadnionych zmian przyjętych założeń i zmiany te mogą spowodować konieczność aktualizacji wartości bilansowej aktywów LOTOS E&P Norge.

W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testów przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących założeniach: cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15%, wolumen produkcji +/- 15%, kurs USD/NOK +/- 15% oraz stopa dyskonta +/- 0,5 p.p.

Poniżej przedstawiono szacowany poziom utworzenia (-) i odwrócenia (+) odpisów aktualizujących testowane aktywa obszaru Heimdal i Sleipner oraz złoża Utgard przy zmianie kluczowych założeń:

Na 31 grudnia 2021 roku:

Czynnik Zmiana Wpływ zmiany kluczowych czynników na poziom odpisów (w mln zł)
Zmiana (+) Zmiana (-)
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% 28,4 -1,5
wolumen produkcji +/- 15% 32,5 -5,6
kurs USD/NOK +/- 15% 28,2 -1,3
stopa dyskonta +/- 0,5 p.p. 13,7 13,2

 

Na 31 grudnia 2020 roku:

Czynnik Zmiana Wpływ zmiany kluczowych czynników na poziom odpisów (w mln zł)
Zmiana (+) Zmiana (-)
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% 51 5,2
wolumen produkcji +/- 15% 52,7 3,5
kurs USD/NOK +/- 15% 50,5 5,7
stopa dyskonta +/- 0,5 p.p. 27,5 28,7

 

W wyniku przeprowadzonej w 2021 roku kalkulacji wartości odzyskiwalnej złóż i infrastruktury wydobywczej na Litwie dokonano łącznego odwrócenia odpisów aktualizujących wartość nakładów związanych z koncesjami w wysokości 6,6 mln zł (patrz nota 9.4).

Wartość odzyskiwalną ustalono na poziomie 8,6 mln EUR (39,6 mln zł). W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości złóż i infrastruktury wydobywczej na Litwie, na dzień 31 grudnia 2020 roku dokonano odpisów aktualizujących wartość nakładów związanych z koncesjami w łącznej wysokości 29,1 mln zł (patrz nota 9.5).

Grupa ustala wartość odzyskiwalną testowanych aktywów na poziomie ich wartości użytkowej oszacowanej metodą zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych.

Główne założenia przyjęte do ustalenia wartości odzyskiwalnej testowanych aktywów na Litwie były następujące:

 • okres prognozy przepływów pieniężnych odpowiada okresowi planowanej eksploatacji,
 • stopa dyskonta odpowiada średnioważonemu kosztowi kapitału i skalkulowana została na poziomie 8,63% (2020: 6,95%),
 • wolumeny produkcji zgodne z niezależnym raportem złożowym przygotowanym przez Miller & Lents z uwzględnieniem ostatniej aktualnej informacji geologicznej,
 • poziom nakładów inwestycyjnych odpowiada prognozowanej wielkości produkcji.

Na potrzeby szacunków wykonanych w 2021 roku przyjęto następujące założenia cen ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy):

 • na lata 2022 – 2026 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,
 • od roku 2027 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2026 skorygowany o indeks inflacji.

Założenia cen ropy naftowej w USD/bbl (za baryłkę ropy) na potrzeby szacunków na dzień 31 grudnia 2020 roku były następujące:

 • na lata 2020 – 2025 na poziomie zgodnym z założeniami cenowymi dostępnych rynkowych scenariuszy,
 • od roku 2026 ceny ropy naftowej przyjęto przy założeniu braku zmienności notowań w długim okresie kontynuując poziom zbliżony z rokiem 2025 skorygowany o indeks inflacji.

W związku z dużą zmiennością rynku, w szczególności cen ropy naftowej, istnieje możliwość wystąpienia racjonalnie uzasadnionych zmian przyjętych założeń i zmiany te mogą spowodować konieczność aktualizacji wartości bilansowej aktywów.

W celu określenia wpływu kluczowych czynników na wyniki testów przeprowadzono analizę wrażliwości przy następujących założeniach: cena ropy naftowej +/- 15%, wolumen produkcji +/- 15%, kurs USD/EUR+/- 15%, stopa dyskonta +/- 0,5 p.p.

Poniżej przedstawiono szacowany poziom utworzenia (-) i odwrócenia (+) odpisów aktualizujących wartość ww. aktywów litewskich przy zmianie kluczowych założeń:

Na 31 grudnia 2021 roku:

Czynnik Zmiana Wpływ zmiany kluczowych czynników na poziom odpisów (w mln zł)
Zmiana (+) Zmiana (-)
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% 36,1 -8,2
wolumen produkcji +/- 15% 28,7 -5,2
kurs USD/EUR +/- 15% 33,4 -7,5
stopa dyskonta +/-0,5 p.p. 6,1 8,4

 

Na 31 grudnia 2020 roku:

Czynnik Zmiana Wpływ zmiany kluczowych czynników na poziom odpisów (w mln zł)
Zmiana (+) Zmiana (-)
cena ropy naftowej i gazu ziemnego +/- 15% 17,8 -21,8
wolumen produkcji +/- 15% 12,1 -19,4
kurs USD/EUR +/- 15% 15,7 -21,2
stopa dyskonta +/-0,5 p.p. -9,6 -7,0

Wyniki wyszukiwania