Nota Sprawozdanie z sytuacji finansowej Zmiana stanu
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 189,7 384,2 (194,5)
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego (556,7) (144,5) (412,2)
Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego 9.9.4 (367,0) 239,7 (606,7)
Różnice kursowe z przeliczenia pozycji podatku odroczonego jednostek zagranicznych 1,4
Podatek odroczony wykazany w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto 9.9.1 (7,9)
Obciążenie z tytułu podatku odroczonego wykazane w wyniku netto 9.9.1 (613,2)

Przewidywany termin wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych przypada na lata 2022 – 2098.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego od strat podatkowych rozliczanych w czasie podlegają ocenie pod kątem ich realizowalności. Ocena dokonywana jest w oparciu o aktualne wyniki podatkowe osiągane przez poszczególne spółki Grupy oraz prognozy co do działalności spółek i ich wyników finansowych w latach kolejnych. Na podstawie dokonanej oceny zdecydowano o odpisaniu części aktywów z tytułu podatku odroczonego od strat podatkowych poniesionych w roku bieżącym oraz latach ubiegłych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość nierozpoznanych aktywów podatkowych z tytułu strat podatkowych wyniosła 10,2 mln zł (31 grudnia 2020: 36,2 mln zł). Okres, w którym straty podatkowe, na które nie utworzono aktywa podatkowego, mogą być rozliczone zgodnie z przepisami podatkowymi upływa w roku 2026.

Wyniki wyszukiwania