9.9.2 Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnienie wyniku brutto do podstawy opodatkowania

2021 2020
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 4.456,5 (1.652,8)
Podatek dochodowy według stawki 19% 846,7 (314,0)
Różnice trwałe 10,9 49,7
Efekt podatkowy odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu strat podatkowych rozliczanych w czasie (24,7) 36,2
Efekt podatkowy strat podatkowych odliczonych w okresie (1,5)
Efekt podatkowy udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności (0,8) (0,4)
Korekty wykazane w bieżącym roku w odniesieniu do podatku z lat ubiegłych (0,5) (0,1)
Różnica wynikająca z opodatkowania spółek stawkami innymi niż 19%: 414,6 (278,0)
– Norwegia 413,2 (281,1)
– Litwa 0,7 3,0
– pozostałe 0,7 0,1
Podatek dochodowy 1.244,7 (506,6)
Efektywna stawka podatkowa 0,3 0,3

Wyniki wyszukiwania