9.9.4 Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

Nota 31 grudnia 2020 Podatek odroczony wykazany w wyniku netto Podatek odroczony wykazany w innych całkowitych dochodach/(stratach) Różnice kursowe z przeliczenia pozycji podatku odroczonego jednostek zagranicznych 31 grudnia 2021
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Świadczenia pracownicze 80,6 3,5 (1,2) 0,2 83,1
Rezerwy/Aktywa na likwidację kopalń ropy naftowej i gazu oraz rekultywację terenu 725,7 86,0 34,8 846,5
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rozliczeń z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) 10,8 (11,4) 0,6
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych 5,8 6,8 12,6
Straty podatkowe rozliczane w czasie 267,2 (87,7) 179,5
Pozostałe 125,7 8,3 134,0
1.215,8 (1,3) 5,6 35,6 1.255,7
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 832,2 609,2 33,7 1.475,1
Różnica pomiędzy bieżącą wartością podatkową i księgową rozliczeń z tytułu wspólnych działań (złoża norweskie) 3,7 0,4 4,1
Różnica z tytułu księgowej i podatkowej wyceny umów leasingu 17,1 (11,2) (0,1) 5,8
Wycena instrumentów kapitałowych do wartości godziwej (2,3) (2,3)
Pozostałe 126,8 10,2 3,0 140,0
976,1 611,9 (2,3) 37,0 1.622,7
Aktywa / (Zobowiązania) netto z tytułu podatku odroczonego 9.9.3 239,7 (613,2) 7,9 (1,4) (367,0)

Wyniki wyszukiwania