2021 2020
Sprzedaż 41,5 9,5
Zakupy 23,1 92,3
Przychody z tytułu odszkodowań majątkowych 3,6 2,3
31 grudnia 2021  31 grudnia 2020 
Należności 14,5 4,2
Zobowiązania 1,2 0,1

W roku 2021 Grupa przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej, które związane były głównie z zakupem ubezpieczeń cywilno-prawnych i majątkowych (14,6 mln zł), zakupem gazu ziemnego (6,6 mln zł), zakupem chemikaliów (1,6 mln zł) oraz sprzedażą paliw (4,8 mln zł).

Ponadto, w 2021 roku Jednostka Dominująca podpisała umowę ze Skarbem Państwa powiązanym poprzez członków Rady Nadzorczej o zwrot poniesionych środków przeznaczonych na budowę, wyposażenie i funkcjonowanie szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19. W związku z zawartą umową, w analizowanym okresie Spółka wystawiła faktury w łącznej kwocie 36,4 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka wykazuje nierozliczone saldo należności od Skarbu Państwa z tytułu tej transakcji w wysokości 6,7 mln zł (patrz nota 12.2.1).

W 2020 roku Grupa przeprowadzała transakcje ze stronami powiązanymi poprzez członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej, związane głównie z zakupem ubezpieczeń cywilno-prawnych oraz majątkowych (84,5 mln zł), zakupem usługi transportowej związanej z nabyciem środków ochrony osobistej (6,4 mln zł), zakupem chemikaliów (1,4 mln zł) oraz sprzedażą paliw (9,5 mln zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa wykazuje zobowiązania z tytułu kredytów wobec banków i instytucji finansowych powiązanych poprzez członka Rady Nadzorczej na łączną kwotę 178,6 mln zł (31 grudnia 2020: 659,9 mln zł).

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez członków Zarządu bądź Rady Nadzorczej były przeprowadzane na zasadach rynkowych.

Wyniki wyszukiwania