Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku Skarb Państwa był właścicielem 53,19% akcji Grupy LOTOS S.A.

W związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, Grupa LOTOS S.A. w roku 2020 wykonała polecenie Prezesa Rady Ministrów wydane na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1842) i zakupione środki ochrony indywidualnej służące zwalczaniu pandemii COVID-19 przekazała do składnic Agencji Rezerw Materiałowych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa nie wykazuje salda należności od Skarbu Państwa z tytułu tej transakcji (31 grudnia 2020:
45,8 mln zł).

Ponadto, na podstawie decyzji administracyjnej Jednostka Dominująca otrzymała polecenie budowy szpitala tymczasowego jako kolejny element wsparcia społeczeństwa przez podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa. Koszty poniesione w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2021 roku w związku z zaangażowaniem Grupy LOTOS S.A. w budowę, wyposażenie i funkcjonowanie szpitala, na których zwrot Grupa LOTOS S.A. podpisała w dniu 6 kwietnia 2021 roku umowę ze Skarbem Państwa, wyniosły 37,9 mln zł (patrz nota 9.5). Zaakceptowane przez Skarb Państwa w okresie do dnia 31 grudnia 2021 roku koszty wyniosły 36,4 mln zł (patrz nota 9.4). Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa wykazuje nierozliczone saldo należności od Skarbu Państwa z tytułu tej transakcji w wysokości 6,7 mln zł (patrz nota 12.2.5).

Wyniki wyszukiwania