Wynagrodzenie wypłacone głównej kadrze kierowniczej
(za wyjątkiem członków Zarządu Jednostki Dominującej)
2021 2020
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia) (1), w tym: 37,2 34,4
wypłacona nagroda roczna 10,3(2) 6,4(3)
wypłacona nagroda jubileuszowa 0,1 0,1
Pozostałe świadczenia pracownicze 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Świadczenia po okresie zatrudnienia, nagrody jubileuszowe i pozostałe świadczenia 2,9 10,2
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu nagrody rocznej 12,4 15,8
Razem 15,3 26
(1) Wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.
(2) Wypłacone wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2019 i rok 2020.
(3) Wypłacone wynagrodzenie z tytułu nagrody rocznej za rok 2019.

W roku 2021 i 2020 Grupa nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej.

Wyniki wyszukiwania