Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki 2021 2020
Zarząd 
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia): 6,48  5,39 
Zofia Paryła 1,20 0,85
Jarosław Wittstock 1,38 0,71
Piotr Walczak 0,85 0,17
Jarosław Wróbel 0,54
Krzysztof Nowicki 0,61
Marian Krzemiński 0,77 (1) 0,84
Artur Cieślik 0,36 0,20
Paweł Majewski 0,36 0,60
Jarosław Kawula 0,25 0,94 (2)
Mateusz Bonca 0,47 (1)
Patryk Demski 0,01 0,18 (1)
Robert Sobków 0,15 0,26 (1)
Mariusz Machajewski 0,17
Rada Nadzorcza 
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia): 0,54  0,55 
Piotr Ciach 0,08 0,08
Dariusz Figura 0,08 0,08
Beata Kozłowska-Chyła 0,10 0,10
Katarzyna Lewandowska 0,08 0,08
Adam Lewandowski 0,05 0,08
Grzegorz Rybicki 0,08 0,08
Katarzyna Maćkowska 0,04
Rafał Włodarski 0,03
Agnieszka Szklarczyk-Mierzwa 0,05
Razem (3)  7,02  5,94 
w tym wypłacone wynagrodzenie zmienne: 2,58  1,34 
Zarząd 
Zofia Paryła 0,42 0,12
Jarosław Wittstock 0,70
Piotr Walczak 0,14
Marian Krzemiński 0,42 0,12
Artur Cieślik 0,15
Paweł Majewski 0,36
Jarosław Kawula 0,24 0,28
Mateusz Bonca 0,28
Patryk Demski 0,15
Robert Sobków 0,15 0,22
Mariusz Machajewski 0,17
Pozostałe świadczenia pracownicze 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Zarząd 
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu wynagrodzenia zmiennego (4): 3,49  2,91 (5)
Zofia Paryła 0,74 0,46
Jarosław Wittstock 0,69 0,70
Piotr Walczak 0,69 0,17
Jarosław Wróbel 0,57
Krzysztof Nowicki 0,64
Marian Krzemiński 0,07 0,42
Artur Cieślik 0,09 0,21
Paweł Majewski 0,38
Jarosław Kawula 0,30
Robert Sobków 0,27
Razem  3,49  2,91 
(1) W tym wypłacone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji.
(2) W tym wypłacona odprawa z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania i odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji.
(3) Wartość wynagrodzenia uwzględnia zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
(4) Zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od realizacji celów postawionych przed członkami Zarządu oraz wymaga zgody Rady Nadzorczej.
(5) Kwota uwzględnia niewypłacone krótkoterminowe zobowiązania z tytułu wynagrodzenia zmiennego za 2019 rok.

W latach 2020 – 2021 Grupa nie zawierała żadnych znaczących transakcji z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, nie udzielała wymienionym osobom żadnych pożyczek, zaliczek, gwarancji, ani nie zawierała żadnych innych umów o charakterze nierynkowym, bądź o istotnym wpływie na niniejsze sprawozdanie finansowe.

W latach 2020 – 2021, na podstawie złożonych oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej, Grupa LOTOS S.A. nie uzyskała wiedzy o transakcjach zawartych przez ich małżonków, krewnych lub powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli, bądź z innymi osobami, z którymi mają osobiste powiązania ze Spółką lub z podmiotem Grupy Kapitałowej LOTOS.

Wyniki wyszukiwania