12.2.2 Transakcje z jednostkami powiązanymi, w których Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ

W roku 2021 i 2020 Grupa przeprowadziła transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez Skarb Państwa, których łączna wartość była istotna. Grupa zidentyfikowała transakcje z jednostkami powiązanymi poprzez Skarb Państwa w oparciu o „Wykaz Spółek z udziałem Skarbu Państwa” ze strony internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Transakcje były przeprowadzone na zasadach rynkowych i związane były z bieżącą działalnością operacyjną Grupy. Transakcje dotyczyły głównie zakupu i sprzedaży paliw oraz gazu ziemnego, zakupu ropy naftowej, energii oraz usług transportowych.

2021 2020
Sprzedaż 1.812,9 1.373,0
Zakupy 2.418,2 1.595,7
31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Należności 117,9 123,0
Zobowiązania 329,0 239,0

Ponadto Grupa wykazuje zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz leasingu wobec banków i instytucji finansowych, nad którymi Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ. Do podmiotów tych należą między innymi PKO BP S.A., PEKAO S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Kredyty bankowe 305,2 1.137,3
Pożyczki 27,4 35,6
Obligacje 228,1 231,7
Leasing 2,3 7,6
Razem  563,0  1.412,2 

Wyniki wyszukiwania