10.1.1.1.2 Informacja na temat testów na utratę wartości aktywów objętych środkami zaradczymi

W efekcie podpisanych warunkowych umów dotyczących zbycia aktywów LOTOS (patrz nota 2.1), Grupa na dzień 31 grudnia 2021 roku dokonała analizy przesłanek utraty wartości majątku objętego środkami zaradczymi.

W wyniku przeprowadzanej analizy zidentyfikowano konieczność wykonania testów na utratę wartości dla części aktywów objętych środkami zaradczymi, tj. dla aktywów spółek LOTOS Terminale S.A., LOTOS Infrastruktura S.A. i RCEkoenergia Sp. z o.o. (razem „aktywa logistyczne”) oraz dla majątku rafineryjnego, celem oszacowania ich wartości użytkowej.

Z uwagi na warunkowy charakter umów sprzedaży wycena wartości testowanych aktywów opracowana została z wykorzystaniem metody scenariuszowej, tj. z uwzględnieniem szacowanej wartości użytkowej aktywów generowanej w ramach bieżącego funkcjonowania w Grupie Kapitałowej LOTOS („scenariusz bazowy”) oraz według wartości wynikającej z oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych uwzględniających realizację postanowień umów transakcji sprzedaży aktywów jak i innych umów regulujących przyszłą współpracę z inwestorami („scenariusz transakcyjny”). Prognoza wartości użytkowej aktywów opracowana została z wykorzystaniem najbardziej aktualnych prognoz finansowych, a scenariuszom przypisano odpowiednie wagi, wynikające z oceny prawdopodobieństwa zaistnienia.

Kluczowe założenia makroekonomiczne przyjęte na potrzeby oceny wartości aktywów obejmują: prognozy kursów walut, inflacji, notowań ropy i gazu ziemnego oraz cracków produktowych zgodnie z obecnie przyjmowanymi scenariuszami rynkowymi. W tym zakresie okres prognozy szczegółowej obejmuje prognozy do 2026 roku. Po 2026 roku przyjęto założenie o braku zmienności założeń makroekonomicznych w długim okresie, kontynuując poziom z roku 2026 z uwzględnieniem wpływu inflacji na poziom cen. W przypadku aktywów logistycznych założenia przyjęte do testów uwzględniają obecnie obowiązujące warunki handlowe i zasady rozliczeń z tytułu sprzedaży mediów i usług, z uwzględnieniem indeksacji o poziom inflacji.

Przyjęte stopy dyskontowe przed opodatkowaniem oszacowane zostały z wykorzystaniem metody CAPM i z uwzględnieniem charakteru testowanych aktywów. Wynoszą one odpowiednio:

  • 6,40% – LOTOS Terminale S.A.,
  • 5,80% – LOTOS Infrastruktura S.A.,
  • 7,37% – RCEkoenergia Sp. z o.o.,
  • 8,85% – Aktywa zaangażowane w działalność rafineryjną

Przeprowadzone testy majątku rafineryjnego nie wykazały konieczności dokonania odpisów z tytułu utraty wartości. Biorąc pod uwagę istotny wpływ scenariusza transakcyjnego na wynik testów, wykazano potrzebę dokonania odpisu na aktywach logistycznych: LOTOS Terminale S.A. oraz RCEkoenergia Sp. z o.o. w łącznej kwocie 127,0 mln zł. Wartość użytkowa dla testowanych aktywów objętych odpisem, po uwzględnieniu odpisu, wynosi 20,8 mln zł.

Wyniki testów aktywów objętych odpisami wykazują się wrażliwością głównie na przyjęty poziom stopy dyskontowej i prognozowany poziom wyniku EBITDA. Zmiana poziomu stopy dyskontowej o 0,5 pp. skutkuje zmianą wyniku testu o +/ – 8 mln zł. Natomiast zmiana prognozowanych rocznych poziomów wyników EBITDA spółek objętych odpisem o 5% wpływa na odchylenie się wyniku testu od poziomu bazowego o +/- 7 mln zł.

Wyniki wyszukiwania