W 2021 roku spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dokonała odpisu z tytułu utraty wartości aktywów dotyczących stacji paliw w łącznej kwocie 3,6 mln zł, co zaprezentowano w nocie 9.4., w związku z szacowanym brakiem uzyskania zwrotu z zaangażowanych aktywów na odpowiednim poziomie (utworzenie odpisu w roku 2020: 8,8 mln zł, patrz nota 9.5.).

Wartość odzyskiwalną aktywów trwałych sieci stacji paliw ustalono w oparciu o wartości użytkowe pojedynczych stacji stosując metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wyliczenie dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych zostało dokonane na podstawie prognoz przepływów pieniężnych w okresie ekonomicznej użyteczności poszczególnych stacji, przygotowanych w oparciu o prowizorium budżetowe na rok 2022 oraz plan wpływów i wypływów środków pieniężnych w latach następnych w oparciu o strategię rozwoju. Ścieżki rozwoju każdej stacji zostały indywidualnie zaopiniowane przez Dział Biznesowy odpowiedzialny operacyjnie za dane stacje. Średni ważony koszt kapitału WACC netto według struktury finansowania dla spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. przyjęto na poziomie 6,96% (w roku 2020: 5,65%).

Obliczenie wartości użytkowej ośrodków generujących środki pieniężne jest najbardziej wrażliwe na następujące zmienne:

  • Marża brutto, która bazuje na średnich wartościach marż jednostkowych przypadających na okres budżetowy. W pierwszym roku okresu budżetowego, marża jednostkowa na paliwie pozostaje na poziomie zbliżonym do osiąganego w 2021 roku z uwzględnieniem mikrorynków dla danych stacji.
  • Ocena roku 2021 została wykonana bez uwzględniania realizowanych wyników IV kwartału 2021 roku, ze względu na ich incydentalność i zaburzający analizę charakter.. Wyniki IV kwartału 2021 roku w zakresie realizowanej marży jednostkowej, w sposób znaczący odbiegają od standardowych wyników realizowanych w okresach poprzednich. Zaistniała sytuacja rynkowa, polegająca na zatrzymaniu wzrostu cen detalicznych przez największego konkurenta, a jednocześnie mającego największy wpływ na kształtowanie cen na stacjach paliw w Polsce, uniemożliwiła Spółce realizowanie zakładanych marż.
  • Poziom marży jednostkowej na paliwie jest tak planowany, by pokryć koszty operacyjne i ich ewentualny wzrost w roku budżetowym. Poziom marży jednostkowej w kolejnych latach odzwierciedla makroekonomiczne wskaźniki inflacyjne przyjęte do modelu. Marża jednostkowa dla sprzedaży pozapaliwowej przypadająca na okres budżetowy jest wyższa średnio o 1% w porównaniu do roku poprzedzającego okres budżetowy. Zakładany jest stopniowy powrót do stanu poprzedzającego pandemię COVID-19. W kolejnych latach przewidywany wzrost marży jednostkowej pozapaliwowej wynika ze zmiany mixu produktowego i zwiększenia w strukturze sprzedaży towarów wysokomarżowych, głównie gastronomii.
  • Stopa dyskontowa, która odzwierciedla oczekiwaną stopę zwrotu z aktywów, przy określonym poziomie ryzyka, po uwzględnieniu opodatkowania krańcową stopą opodatkowania 19% (kalkulacja stopy przeprowadzona jest zgodnie z metodyką WACC oraz CAPM i bazuje na wielkościach takich, jak m.in. mediana kwotowań 10 – letnich obligacji skarbowych, premia za ryzyko rynkowe (MRP) i ryzyko specyficzne kraju (CPR) oraz rynkowa struktura finansowania).
  • Wolumeny bazujące na dynamice wzrostu konsumpcji detalicznej paliw oraz na analizie biznesowej uwzględniającej specyfikę mikrorynków badanych lokalizacji.
  • Udział w rynku w okresie budżetowym (przyjęto zachowanie udziału w rynku).
  • Stopę wzrostu zastosowaną do szacowania przepływów pieniężnych poza okresem budżetowym (2,5%).

Wyniki wyszukiwania