9.3 Koszty świadczeń pracowniczych

Nota 2021 2020
Koszty bieżących wynagrodzeń 731,7 702,1
Koszty ubezpieczeń społecznych i pozostałych świadczeń pracowniczych 218,1 209,4
Koszty nagród jubileuszowych, świadczeń emerytalnych i innych świadczeń po okresie zatrudnienia 10.12.1 31,5 27,2
Razem koszty świadczeń pracowniczych 9.2 981,3 938,7
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego (10,9) 6,0
Razem 970,4 944,7
w tym:
Koszt własny sprzedaży 568,1 559,7
Koszty sprzedaży 51,8 49,7
Koszty ogólnego zarządu 350,5 335,3

Zasady rachunkowości w odniesieniu do świadczeń pracowniczych zostały opisane w nocie 10.12.

.

Wyniki wyszukiwania