11.2.2.1 Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)

Analiza wrażliwości dla wartości godziwej kontraktów futures na zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 31 grudnia 2020 roku przedstawiała się następująco:

31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Wartość bilansowa Zmiana procentowa* Wartość bilansowa Zmiana procentowa**
+zm. implikowana -zm. implikowana +zm. implikowana -zm. implikowana
Aktywa finansowe 176,9 262,0 (262,0) 14,8 109,4 (109,4)
Zobowiązania finansowe 0,5 (50,9) 50,9
Wpływ na wynik 312,9 (312,9) 109,4 (109,4)
*Dla instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2021 roku do kalkulacji powyższych odchyleń cen uprawnień do emisji CO2 wykorzystano roczną implikowaną zmienność kontraktów futures EUA, z dnia 31 grudnia 2021 roku, publikowaną przez serwis SuperDerivatives, która wynosiła 47,5%
**Dla instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2020 roku do kalkulacji powyższych odchyleń cen uprawnień do emisji CO2 wykorzystano roczną implikowaną zmienność kontraktów futures EUA, z dnia 31 grudnia 2020 roku, publikowaną przez serwis SuperDerivatives, która wynosiła 46,79%

Wyniki wyszukiwania