W ramach prowadzonej działalności Grupa narażona jest na zmiany kursów walutowych z tytułu:

  • handlu surowcami i produktami naftowymi oraz innymi towarami,
  • przepływów inwestycyjnych,
  • przepływów finansowych w tym lokat i kredytów,
  • wyceny instrumentów pochodnych,
  • indeksowanych do lub denominowanych w walucie innej niż waluta funkcjonalna.

Zarządzanie ryzykiem walutowym w Jednostce Dominującej odbywa się zgodnie z założeniami zawartymi w „Polityce zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie LOTOS S.A.”. W ramach polityki ekspozycję stanowią istotne pozycje narażone na ryzyko walutowe, które oddziałują na poziom płynności w horyzoncie zarządzania zgodnie z momentem powstawania ryzyka. Centralną miarą ryzyka jest Cash-Flow-at-Risk (CFaR), która obliczana jest na bazie metodologii CorporateMetrics™ zaś podstawowymi limitami jest limit na wielkość CFaR i maksymalny współczynnik zabezpieczenia. Horyzont zarządzania ekspozycją jest związany z cyklem prognozowania budżetu Spółki i w zależności od momentu w roku obejmuje od 3 do 6 kolejnych kwartałów.

Grupa aktywnie zarządza swoją ekspozycją walutową, optymalizując wartość oczekiwaną przepływów pieniężnych i ryzyka w ramach obowiązujących limitów i w zależności od przewidywanego rozwoju sytuacji rynkowej.

Waluta USD jest używana w kwotowaniach cen rynkowych ropy i produktów naftowych. Z tego też względu uznano, że najwłaściwszą walutą do zaciągania i spłaty długoterminowych kredytów jest USD, ponieważ efektem takiego działania będzie zmniejszenie strukturalnie długiej pozycji i w konsekwencji strategicznego ryzyka walutowego.

Strukturalnie Grupa posiada długą ekspozycję w USD (zyskuje w przypadku wzrostu kursu USD/PLN) ze względu na to, iż wpływy zależne od kursu USD (głównie z tytułu sprzedaży produktów naftowych) przewyższają odpowiednie wypływy (np. z tytułu zakupu ropy, spłaty kredytu) oraz krótką ekspozycję w EUR wynikającą głównie z realizowanych zakupów surowców oraz płatności inwestycyjnych.

Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiały się następująco:

Typ transakcji Kupno/sprzedaż Okres rozliczenia transakcji Para walut (bazowa/zmienna) Kwota w walucie bazowej (w mln) Wycena w wartości godziwej
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Spot walutowy Kupno I ’ 2022 USD/PLN 41,0
Spot walutowy Sprzedaż I ’ 2022 USD/PLN (19,5)
Forward walutowy Kupno I ’ 2022 USD/PLN 11,5 (0,2)
Forward walutowy Kupno I-XII '2022 EUR/PLN 60,6 (1,8)
Forward walutowy Kupno IV-VII '2022 EUR/USD 125,0 (9,2)
Forward walutowy Sprzedaż IX ’ 2022 USD/PLN (80,0) 1,5
Forward walutowy Sprzedaż II ’ 2022 EUR/PLN (1,3)
SWAP walutowy Kupno I-III '2022 USD/PLN 260,0 (9,0)
SWAP walutowy Kupno I ’ 2022 EUR/PLN 16,4 (0,5)
SWAP walutowy Kupno I-III '2022 EUR/USD 50,4 0,3
SWAP walutowy Sprzedaż I-XII '2022 USD/PLN (489,7) 10,4 (6,7)
SWAP walutowy Sprzedaż I ’ 2022 EUR/PLN (27,4) 1,3
Razem  13,5  (27,4) 

Transakcje walutowe otwarte na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiały się następująco:

Typ transakcji Kupno/sprzedaż Okres rozliczenia transakcji Para walut (bazowa/zmienna) Kwota w walucie bazowej (w mln) Wycena w wartości godziwej
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe
Spot walutowy Kupno I ’ 2021 USD/PLN 29,5 1,0
Spot walutowy Kupno I ’ 2021 EUR/PLN 0,4
Forward walutowy Sprzedaż IV ’ 2021 USD/PLN (0,5)
SWAP walutowy Sprzedaż I -V ’ 2021 USD/PLN (192,8) 18,3 (3,0)
SWAP walutowy Sprzedaż I -II ’ 2021 EUR/PLN (19,8) (3,2)
Razem  19,3  (6,2) 

Wyniki wyszukiwania