Zasady rachunkowości

Jeżeli istnieje uzasadniona pewność, że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie związane z nią warunki, wówczas dotacje są ujmowane według ich wartości godziwej.

Jeżeli dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. Jeżeli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej wartość godziwa jest ujmowana jako przychody przyszłych okresów, a następnie stopniowo, drogą równych odpisów rocznych, odpisywana do sprawozdania z całkowitych dochodów przez szacowany okres użytkowania związanego z nią składnika aktywów.

Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Stan na początek okresu  45,9  30,9 
Dotacje otrzymane w okresie 40,7 21,7
Dotacje rozliczone w czasie (12,0) (6,7)
Stan na koniec okresu  74,6  45,9 
w tym:
część długoterminowa 10.13 52,4 23,8
część krótkoterminowa 10.13 22,2 22,1

Dotacje dotyczą głównie dofinansowania otrzymanego ze środków unijnych na zakup nowoczesnego taboru intermodalnego, dopłat do korzystania z infrastruktury kolejowej na terytorium Niemiec, nieodpłatnie otrzymanych licencji oraz dotacji z EkoFunduszu na wykorzystanie gazu odpadowego z morskiej kopalni ropy naftowej do celów grzewczych.

Wyniki wyszukiwania