Celem polityki finansowej Grupy Kapitałowej LOTOS jest zapewnienie długoterminowej płynności przy jednoczesnym stosowaniu odpowiedniej dźwigni finansowej, wspomagającej realizację celu nadrzędnego, jakim jest maksymalizacja stopy zwrotu na kapitale przynależnym akcjonariuszom.

Realizacja powyższego celu, dokonuje się poprzez dążenie do osiągnięcia pożądanej struktury finansowania na poziomie Grupy Kapitałowej LOTOS.

Grupa Kapitałowa LOTOS monitoruje strukturę finansowania stosując wskaźnik relacji długu do kapitału własnego, który jest liczony jako stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego.

Do zadłużenia netto Grupa wlicza kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu leasingu pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Kapitał własny obejmuje kapitał własny należny akcjonariuszom Jednostki Dominującej powiększony o udziały niekontrolujące.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak również 31 grudnia 2020 roku wartość wskaźnika relacji długu do kapitału własnego utrzymywała się na poziomie znacząco korzystniejszym niż maksymalny poziom tego wskaźnika przyjęty przez Grupę w założeniach co do struktury finansowania.

Nota 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Zobowiązania długoterminowe 
Kredyty 10.9.1 683,1 1.641,4
Pożyczki 10.9.2 18,8 27,4
Obligacje 10.9.3 137,2
Leasing 10.9.4 1.352,0 1.048,9
Razem  2.191,1  2.717,7 
Zobowiązania krótkoterminowe 
Kredyty 10.9.1 741,0 918,4
Pożyczki 10.9.2 8,7 8,2
Obligacje 10.9.3 90,9 231,7
Leasing 10.9.4 207,5 197,5
Razem  1.048,1  1.355,8 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10.7 (2.572,1) (2.145,6)
Zadłużenie netto  667,1  1.927,9 
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 14.793,8 11.573,7
Udziały niekontrolujące 0,1 0,1
Kapitał własny razem 14.793,9 11.573,8
Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego  0,05  0,17 

Wyniki wyszukiwania