10.1.4 Pozostałe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych

Alokacja amortyzacji Nota 2021 2020
Koszt własny sprzedaży 867,1 944,4
Koszty sprzedaży 134,7 127,0
Koszty ogólnego zarządu 32,5 31,5
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego 14,7 (13,0)
Razem koszty amortyzacji ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów 9.2 1.049,0 1.089,9
Nakłady inwestycyjne 2,2 2,4
Razem 1.051,2 1.092,3

 

W roku 2021 w wartości rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy oraz aktywów niematerialnych w realizacji Grupa aktywowała kwotę 7,7 mln zł kosztów finansowych (w roku 2020: 14,2 mln zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość aktywowanych kosztów finansowania rzeczowych aktywów trwałych w toku budowy, aktywów niematerialnych w realizacji oraz aktywów produkcyjnych związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego wynosiła narastająco 49,2 mln zł (31 grudnia 2020: 71,2 mln zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Grupy wynosiła 2.836,2 mln zł (31 grudnia 2020: 4.345,6 mln zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej przyszłe zobowiązania umowne Grupy dotyczące zakupów rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych wynosiły ogółem 301,1 mln zł (31 grudnia 2020: 458,9 mln zł). Na dzień 31 grudnia 2021 roku zakontraktowane nakłady związane były między innymi z instalacją WOW, zakupem taboru intermodalnego oraz modernizacją Terminala Paliw w Piotrkowie Trybunalskim. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zakontraktowane nakłady związane były między innymi z modernizacją Terminala Paliw w Piotrkowie Trybunalskim, projektem modernizacji instalacji Clausa (odzysku siarki), budową nalewaka kolejowego, zagospodarowaniem złoża B-8, rozbudową sieci stacji paliw oraz zakupem taboru intermodalnego.

Wyniki wyszukiwania