Tabela GRI

Kategoria wskaźnika Wskaźnik Opis Miejsce w raporcie 
GRI 102: Wskaźniki podstawowe
1. Profil Organizacji 102-1 Nazwa organizacji
102-2 Aktywność, marki, produkty i usługi
102-3 Lokalizacja siedziby
102-4 Lokalizacje operacji
102-5 Forma własności i struktura prawna
102-6 Obsługiwane rynki
102-7 Skala operacji
102-8 Informacje o pracownikach i innych świadczących pracę
102-9 Łańcuch dostaw
102-10 Znaczące zmiany w organizacji łańcucha dostaw
102-11 Zasada ostrożności
102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach
2. Strategia 102-15 Kluczowe czynniki wpływu, ryzyka oraz szanse
3. Etyka i spójność 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy postępowania
102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
4. Zarządzanie 102-18 Struktura zarządcza
102-19 Organy delegujące
102-20 Organy zarządcze odpowiedzialne za obszary ESG
102-22 Skład najwyższych ciał zarządczych
102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego
102-24 Procedury wyboru najwyższych organów zarządczych
102-28 Metody oceny skuteczności najwyższych struktur zarządczych
5.Zaangażowanie interesariuszy 102-40 Lista grup interesariuszy
102-41 Odsetek wszystkich pracowników objętych układem zbiorowym
102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
102-43 Podejście do zaangażowania interesariuszy
102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy
6.Praktyki raportowania 102-45 Podmioty ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych
102-46 Definiowanie zawartości i granic raportu
102-48 Korekty informacji
102-49 Zmiany w raportowaniu
102-50 Okres raportowania
102-51 Data ostatniego raportu
102-52 Cykl raportowy
102-53 Osoba do kontaktu
102-54 Oświadczenie zgodności ze standardem GRI
102-55 Indeks treści GRI
102-56 Zewnętrzna weryfikacja

Stopień raportowania Miejsce w raporcie
Aspekty ekonomiczne
GRI 201 Wyniki ekonomiczne 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych Pełny
GRI 202 Obecność rynkowa 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności Brak danych
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny (rozwój obszarów ubogich, dostępność produktów i usług dla osób o niskich dochodach, miejsca pracy w łańcuchu dostaw) Pełny
GRI 205 Przeciwdziałanie korupcji 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
205-1 Jednostki oceniane w związku z ryzykiem korupcji Pełny
205-2 Komunikacja i szkolenia z procedur i polityk antykorupcyjnych Częściowy
205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Pełny
GRI 206-1 Zachowania antykonkurencyjne 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych Pełny
Aspekty środowiskowe
GRI 301 Surowce i materiały 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
301-1 Surowce zużyte według objętości i masy Pełny
GRI 302 Energia 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji Pełny
302-3 Intensywność energetyczna Pełny
302-4 Redukcja w konsumpcji energii Pełny
GRI 303 Woda i ścieki
GRI 103: Podejście zarządcze 103-1 Objaśnienia granic raportowania
103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
303-1 Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym Pełny
303-2 Zarządzanie wodą i zużyciem wody Pełny
303-3 Pobór wody Pełny
303-4 Zrzut ścieków Pełny
GRI 304 Bioróżnorodność 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
304-1 Kolizja lokalizacji operacji z obszarami cennymi pod względem bioróżnorodności Pełny
GRI 305 Emisje 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
305-1 Bezpośrednie emisje GHG (Scope 1) Pełny
305-2 Niebezpośrednie emisje GHG (Scope 2) Pełny
305-4 Intensywność emisyjna Pełny
305-5 Redukcja w emisjach GHG Pełny
305-6 Emisje substancji zubażających warstwę ozonową (ODS) Pełny
305-7 Tlenki azotu (NOX), Tlenki siarki (SOX) i inne Pełny
GRI 306 Odpady 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
306-1 Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami Nie dotyczy
306-2 Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami Częściowy
306-3 Wytworzone odpady Pełny
OG7 Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji
GRI 307 Regulacje dot. ochrony środowiska 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
307-1 Przypadki braku zgodności z normami i regulacjami w obszarze środowiskowym Pełny
Aspekty społeczne
GRI 401 Zatrudnienie 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region Pełny
GRI 402 Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
402-1 Minimalne wyprzedzenie z jakim organizacja informuje o istotnych zmianach operacyjnych Pełny
GRI 403 BHP 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Pełny
403-2 Proces identyfikacji ryzyka i zagrożeń oraz postępowania w przypadku wystąpienia incydentów Pełny
403-3 Medycyna pracy Pełny
403-4 Zaangażowanie, konsultacje oraz komunikacja z pracownikami w zakresie BHP Pełny
403-5 Szkolenia pracownicze w zakresie BHP Pełny
403-6 Promocja zdrowego trybu życia wśród pracowników Pełny
403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływów z obszaru BHP bezpośrednio związanych z charakterem działalności Pełny
403-8 Osoby świadczące pracę objęte polityką BHP organizacji Pełny
403-9 Wypadki w miejscu pracy Pełny
403-10 Choroby zawodowe Pełny
GRI 404 Szkolenia i edukacja 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika Pełny
404-2 Programy wspierające rozwój i doskonalenie umiejętności pracownika Pełny
404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny skuteczności i rozwoju karierowego Pełny
GRI 405  Różnorodność i równe szanse 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
405-1 Różnorodność w ciałach zarządczych i wśród pozostałych pracowników Pełny
GRI 406 Niedyskryminowanie 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych Pełny
GRI 416 Zdrowie i bezpieczeństwo klientów 103-1 Objaśnienia granic raportowania
GRI 103: Podejście zarządcze 103-2 Podejście zarządcze i jego elementy
103-3 Ocena podejścia zarządczego
416-1 Wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klienta Pełny
Bezpieczeństwo procesowe
GRI 416 Zdrowie i bezpieczeństwo klientów OG13 Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności

Wyniki wyszukiwania