Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 21 marca 2022 roku.

Podpisy członków Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych Grupy LOTOS S.A.

Prezes Zarządu
Zofia Paryła
Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji
Jarosław Piotr Wróbel
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu
Piotr Aleksander Walczak
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
Jarosław Wittstock
Wiceprezes Zarządu ds. Fuzji i Przejęć
Krzysztof Nowicki
Dyrektor Centrum Finansowo-Księgowego – Główny Księgowy
Magdalena Skibińska

Wyniki wyszukiwania