8. Segmenty działalności

Zasady rachunkowości

Dla celów zarządczych Grupa Kapitałowa LOTOS podzielona jest na jednostki biznesowe w oparciu o segmenty branżowe, natomiast dla celów sprawozdawczości finansowej w ramach działalności operacyjnej Grupy wyróżnia się dwa główne sprawozdawcze segmenty operacyjne:

  • segment wydobywczy – obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania oraz eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • segment produkcji i handlu – obejmuje działalność spółek w zakresie wytwarzania, przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz działalność pomocniczą, transportową i serwisową.

Sprawozdawcze segmenty operacyjne identyfikowane są na poziomie Grupy Kapitałowej. Jednostka Dominująca wchodzi w skład segmentu produkcji i handlu.

Ocena wyników danego segmentu dokonywana jest na podstawie przychodów ze sprzedaży, wyniku EBIT i EBITDA.

EBIT stanowi zysk/(stratę) operacyjny/(ą).
EBITDA stanowi zysk/(stratę) operacyjny/(ą) przed uwzględnieniem amortyzacji.

Pomiar wyników, aktywów oraz zobowiązań poszczególnych segmentów dokonywany jest na podstawie tych samych zasad rachunkowości, jakie przyjęto na potrzeby sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Segmentowe przychody ze sprzedaży oraz wyniki segmentów określono przed dokonaniem korekt konsolidacyjnych pomiędzy segmentami.

Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży: 1.858,9 1.111,5 31.850,5 20.319,5 (585,8) (522,4) 33.123,6 20.908,6
między segmentami 533,0 464,1 52,8 58,3 (585,8) (522,4)
poza Grupę Kapitałową 1.325,9 647,4 31.797,7 20.261,2 33.123,6 20.908,6
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (EBIT) 1.210,7 (764,2) 3.278,0 (615,1) (10,8) (17,5) 4.477,9 (1.396,8)
w tym (odpisy)/odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych 254,6 (895,2) (129,7) (9,6) 124,9 (904,8)
Przychody finansowe 261,9 125,8
Koszty finansowe (288,7) (370,5)
(Strata)/Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości pożyczek 0,8 (9,4)
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 4,6 (1,9)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 4.456,5 (1.652,8)
Amortyzacja 264,9 322,0 784,1 767,9 1.049,0 1.089,9
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) przed uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) 1.475,6 (442,2) 4.062,1 152,8 (10,8) (17,5) 5.526,9 (306,9)

Segment wydobywczy Segment produkcji i handlu Korekty konsolidacyjne Skonsolidowane
2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Aktywa razem
na dzień kończący okres sprawozdawczy
5.763,3 4.307,7 22.641,6 20.013,2 (2.440,1) (2.464,5) 25.964,8 21.856,4
Zwiększenia aktywów trwałych (1) 710,1 384,8 819,6 631,5 1.529,7 1.016,3
(1) Zwiększenia aktywów trwałych obejmują poniesione nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne, aktywowane koszty finansowania zewnętrznego oraz zwiększenia aktywów z tytułu prawa do użytkowania wynikające z zawartych nowych umów leasingowych.

Struktura geograficzna aktywów trwałych(2) 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Polska 11.542,7 11.493,8
Norwegia 1.900,9 1.320,9
Litwa 50,6 50,1
Razem 13.494,2 12.864,8
(2) Struktura geograficzna aktywów trwałych obejmuje rzeczowe aktywa trwałe (w tym aktywa z tytułu prawa do użytkowania) oraz wartości niematerialne.

Wyniki wyszukiwania