2. Skład Grupy Kapitałowej oraz jego zmiany

Zasady rachunkowości

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej oraz sprawozdań finansowych jednostek przez nią kontrolowanych i współkontrolowanych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami konsolidowanymi, w tym istotne niezrealizowane zyski wynikające z transakcji między nimi, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane, chyba że dowodzą wystąpienia utraty wartości. Spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną od momentu objęcia kontroli przez Grupę, natomiast przestają być konsolidowane w momencie utraty nad nimi kontroli.

Zgodnie z MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” Grupa sprawuje kontrolę nad jednostką, jeżeli z tytułu swojego zaangażowania w tę jednostkę podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub gdy ma prawa do takich zmiennych zwrotów oraz ma możliwość wywierania na nie wpływu poprzez sprawowanie nad tą jednostką władzy.

Grupa sprawuje współkontrolę nad jednostką, jeśli wraz ze wszystkimi współinwestorami musi współdziałać w celu kierowania jej istotną działalnością, co oznacza tym samym, że żaden ze współinwestorów pojedynczo nie sprawuje nad nią kontroli i bez współdziałania z pozostałymi nie może nią kierować. Posiadane przez Grupę udziały we wspólnych przedsięwzięciach (patrz nota 14) ujmowane są metodą praw własności.

W skład Grupy Kapitałowej LOTOS wchodzą: Grupa LOTOS S.A. jako Jednostka Dominująca oraz podmioty o profilu produkcyjnym, usługowym i handlowym (spółki zależne oraz spółki pośrednio zależne  od Grupy LOTOS S.A.) oraz fundacja.

W dniu 2 listopada 2021 roku, w ramach realizacji wewnątrzorganizacyjnych działań, mających na celu optymalizację struktury grupy kapitałowej oraz przygotowanie do wdrożenia modelu środków zaradczych, Walne Zgromadzenie Wspólników LOTOS Asfalt Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Jednostka Dominująca, jako jedyny wspólnik spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o., objęła całość nowo utworzonych udziałów i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) Grupy LOTOS S.A., w której skład weszły składniki materialne oraz niematerialne związane z działalnością rafineryjną prowadzoną przez Jednostkę Dominującą w Gdańsku. Przeniesienie ZCP do spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. rozpoczęło proces integracji aktywów rafineryjnych, której docelowym efektem ma być zmiana modelu funkcjonowania LOTOS Asfalt Sp. z o.o. na model rafinerii processingowej, zarządzanej przez Grupę LOTOS S.A. W ramach tego modelu do Grupy LOTOS S.A., jako procesora, należeć będzie zakup
ropy naftowej oraz innych surowców, sprzedaż paliw i innych końcowych produktów będących wynikiem przerobu ropy naftowej w rafinerii, kwestie logistyczne, administracyjne i korporacyjne, jak również działania w zakresie badań i rozwoju. LOTOS Asfalt Sp. z o.o. nie będzie w imieniu własnym kupować ropy naftowej oraz innych surowców ani sprzedawać produktów, jej podstawowa działalność będzie skupiać się na przerobie ropy naftowej i świadczeniu usług produkcji paliw na rzecz Grupy LOTOS S.A., w oparciu o model rozliczenia koszt plus marża.

Poniżej przedstawiono informacje na temat siedziby i przedmiotu działalności wymienionych wyżej podmiotów, a także dane na temat procentowego udziału Grupy w ich własności.

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Procentowy udział Grupy we własności jednostki
31.12.2021 31.12.2020
Jednostka Dominująca
Segment produkcji i handlu
 • Grupa LOTOS S.A.
Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa; po dniu 2 listopada 2021 roku przerób ropy naftowej został przeniesiony do spółki LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Nie dotyczy Nie dotyczy
Jednostki bezpośrednio zależne konsolidowane metodą pełną
Segment wydobywczy
 • LOTOS Upstream Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.)
Gdańsk Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów 100,00% 100,00%
• LOTOS Petrobaltic S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Petrobaltic S.A.) Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 99,99% 99,99%
Segment produkcji i handlu
 • LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS 100,00% 100,00%
 • LOTOS Oil Sp. z o.o.
Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz sprzedaż olejów bazowych 100,00% 100,00%
 • LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów, po dniu 2 listopada 2021 roku dodatkowo przerób ropy naftowej 100,00% 100,00%
 • LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Gdańsk Transport kolejowy 100,00% 100,00%
 • LOTOS Serwis Sp. z o.o.
Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, usługi remontowe 100,00% 100,00%
 • LOTOS Lab Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych 100,00% 100,00%
 • LOTOS Straż Sp. z o.o.
Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa 100,00% 100,00%
 • LOTOS Ochrona Sp. z o.o.
Gdańsk Ochrona mienia i osób 100,00% 100,00%
 • LOTOS Terminale S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Terminale S.A.)
Czechowice- Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw 100,00% 100,00%
 • LOTOS Infrastruktura S.A. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK LOTOS Infrastruktura S.A.)
Jasło Magazynowanie i dystrybucja paliw, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 100,00% 100,00%
 • LOTOS Gaz S.A. w likwidacji
Kraków Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
 • LOTOS Green H2 Sp. z o.o. (1)
Gdańsk Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
 • LOTOS SPV 1 Sp. z o.o.(1)
Gdańsk Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
 • LOTOS SPV 2 Sp. z o.o. (1)
Gdańsk Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
 • LOTOS SPV 3 Sp. z o.o.(1)
Gdańsk Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
 • LOTOS SPV 4 Sp. z o.o.(1)
Gdańsk Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
 • LOTOS SPV 5 Sp. z o.o. (1)
Szczecin Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
 • LOTOS SPV 6 Sp. z o.o. (1)
Szczecin Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 100,00% 100,00%
Jednostki bezpośrednio zależne nie objęte konsolidacją
•  Fundacja LOTOS Gdańsk Działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 100,00% 100,00%
Jednostki pośrednio zależne konsolidowane metodą pełną
Segment produkcji i handlu
GK LOTOS Lab Sp. z o.o.
 • LOTOS Vera Sp. z o.o. w likwidacji
Warszawa Produkcja samochodów osobowych _(2) 100,00%
GK LOTOS Infrastruktura S.A.
 • RCEkoenergia Sp. z o.o.
Czechowice- Dziedzice Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i gazu 100,00% 100,00%
GK LOTOS Terminale S.A.
 • LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
Czechowice- Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) 100,00% 100,00%
Segment wydobywczy
GK LOTOS Upstream Sp. z o.o.
 • LOTOS Exploration and Production Norge AS
Norwegia, Stavanger Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, świadczenie usług związanych 100,00% 100,00%
 • AB LOTOS Geonafta (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK AB LOTOS Geonafta)
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej 100,00% 100,00%
 • UAB Genciu Nafta
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 100,00% 100,00%
 • UAB Manifoldas
Litwa, Gargżdai Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej 100,00% 100,00%
 • LOTOS Upstream UK Ltd. w likwidacji
Wielka Brytania, Londyn Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu _(3) 100,00%
GK LOTOS Petrobaltic S.A.
 • B8 Sp. z o.o.
Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 99,99% 99,99%
 • B8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BALTIC S.K.A.
Gdańsk Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy 99,99% 99,99%
 • Miliana Shipholding Company Ltd. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Miliana Shipholding Company Ltd.)
Cypr, Nikozja Świadczenie usług magazynowania i transportu ropy naftowej oraz innych usług w obszarze transportu morskiego 99,99% 99,99%
  • Technical Ship Management Sp. z o.o. (spółka posiada swoją grupę kapitałową: GK Technical Ship Management Sp. z o.o.)
Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca transport morski, doradztwo w zakresie eksploatacji statków 99,99% 99,99%
  • SPV Baltic Sp. z o.o.
Gdańsk Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,99% 99,99%
  • SPV Petro Sp. z o.o.
Gdańsk Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, transport morski 99,99% 99,99%
 • Miliana Shipmanagement Ltd.
Cypr, Nikozja Świadczenie usług w obszarze transportu morskiego 99,99% 99,99%
 • Bazalt Navigation Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%
 • Granit Navigation Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%
 • Kambr Navigation Company Ltd
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%
 • St. Barbara Navigation Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%
 • Petro Icarus Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%
 • Petro Aphrodite Company Ltd.
Cypr, Nikozja Czarter statku 99,99% 99,99%
 • Energobaltic Sp. z o.o.
Władysławowo Produkcja energii elektrycznej, energii cieplnej, LPG oraz kondensatu gazowego 99,99% 99,99%
(1) Dnia 29 września 2021 roku Grupa LOTOS S.A. nabyła udziały w siedmiu spółkach celowych, nieprowadzących działalności operacyjnej, na potrzeby realizacji środków zaradczych oraz reorganizacji bieżącej działalności Grupy Kapitałowej.
(2) Dnia 26 października 2021 roku spółka LOTOS Vera Sp. z o.o. w likwidacji wykreślona została z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
(3) Dnia 10 listopada 2021 roku spółka LOTOS Upstream UK Ltd została wykreślona z rejestru Companies House w Wielkiej Brytanii.

Informacje na temat udziałów Grupy we wspólnych przedsięwzięciach wycenianych metodą praw własności znajdują się w nocie 10.2.

Wyniki wyszukiwania