31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Akcje serii A 78,7 78,7
Akcje serii B 35,0 35,0
Akcje serii C 16,2 16,2
Akcje serii D 55,0 55,0
Razem 184,9 184,9

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał podstawowy składał się z 184.873.362 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł za każdą akcję mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym. Jedna akcja jest równoważna pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu i posiada prawo do dywidendy.

Wyniki wyszukiwania