png switch tabelka wykres_liniowy wykres_slupkowy

Integrated Annual Report of LOTOS Capital Group 2015

INNOVATION-DRIVEN
GROWTH

back

EXPLORATION
AND PRODUCTION

Exploration and production

Areas where the LOTOS Group operates – as at September 2016

Geographical reach of the LOTOS Group’s operations
Rekordowe wydobycie węglowodorów

In the upstream segment, LOTOS operates in Poland, Norway and Lithuania, extracting crude oil and natural gas from onshore and offshore fields.

In 2015, LOTOS reported record-high volumes of hydrocarbon production.

LOTOS Petrobaltic is the main company responsible for the development of the exploration and production segment within the LOTOS Group.

LOTOS Exploration & Production Norge is the subsidiary responsible for the development of operations on the Norwegian Continental Shelf. Currently, LOTOS Norge holds licences for oil exploration and production in the North Sea and the Norwegian Sea.

LOTOS Petrobaltic owns AB Geonafta (currently LOTOS Geonafta), which produces crude oil from onshore fields in Lithuania.

back

REFINING OPERATIONS
 

Refining operations


ikonka

10.2 million tonnes

total volume of crude processed at the Gdańsk refinery

Grupa LOTOS’ refinery in Gdańsk, with a rated annual capacity of 10.5 million tonnes of crude, is one of the newest and most advanced refineries in Europe in terms of applied technologies and environmental protection.

To a large extent, the refinery owes its technological advancement to the LOTOS Group’s 10+ Programme completed in 2011, the largest industrial investment project of the last decade in Poland in terms of capital expenditure (PLN 5.6bn).

 

A natural continuation of the wider effort to technologically modernise the refinery, supplementing the crude oil processing chain created under the 10+ Programme, is the EFRA (Effective Refining) Project − innovation of the 21st century. EFRA is carried out by LOTOS to ensure more advanced and deeper conversion of crude oil at the Delayed Coking Unit.

ikonka

PLN 2.3 bn

value of the EFRA Project, the largest industrial investment project carried out in the Pomerania region
ikonka

every 5 th
barrel of oil

processed by the LOTOS refinery is imported from sources other than markets east of Poland

The refinery’s location is a source of major competitive advantage in the region in terms of logistics (access to feedstock and product sales channels).

The LOTOS Group’s refinery benefits from a unique combination of supply channels, guaranteeing it simultaneous access to feedstock supplies by road and via PERN’s pipeline network, as well as by sea, from numerous countries and the Group’s own fields. All this helps the LOTOS Group to diversify its supply sources and respond flexibly to changes in petroleum product and crude oil prices.

back

MARKETING
OPERATIONS

Marketing operations


The LOTOS Group’s marketing activities in 2015 were carried out by Grupa LOTOS and its subsidiaries: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, and LOTOS-Air BP Polska.

ikonka

476

LOTOS and LOTOS Optima
service stations

Grupa LOTOS conducted its business domestically (sales to foreign companies) and through export sales, by sea and by land. Its subsidiaries’ production and sales were targeted at the fuel, lube and bitumen industries.

The LOTOS Group sold fuels on the domestic retail market exclusively through LOTOS Paliwa.

On the wholesale market, the LOTOS Group operated both through Grupa LOTOS S.A. (supplying fuel to international corporations and key customers) and through LOTOS Paliwa (transactions with wholesale customers and independent operators).

ikonka

10,9 million tonnes

volume of products sold in the downstream segment
ikonka

up 8.1%

year on year

The rise in output and sales was an effect of refining margins remaining very strong for the most part of 2015.

Our business strategy

In 2015, we successfully completed implementation of the LOTOS Group’s Business Strategy for 2011−2015. The key objectives we had set in that document were met. We increased our production potential and improved operational efficiency. We also consolidated our position in the retail fuels market. All of our development-oriented activities were pursued with due regard to the ideas of sustainable development and corporate social responsibility, the key propositions of which we defined in our CSR Strategy for 2012−2015.
Read more
Nasza strategia

Innovation-driven growth

Development and innovative projects are a core element of investment efforts undertaken by the LOTOS Group. Encoded in our corporate DNA, they allow us to maximize our profits and drive value for our stakeholders. With our innovative and flexible approach, we can tackle major challenges in the market, bolster our competitiveness and ensure superior quality of our products and services across all our business segments.
Read more
Nasze innowacje 2015

Financial achievements

By consistently implementing its strategy aimed at maximizing the integrated margin, the LOTOS Group succeeded in increasing its production potential and operating efficiency, which contributed to its sound operating performance in 2015.
Read more
Dokonania finansowe 2015

Model budowy wartości

W 2015 roku rozpoczęliśmy prace nad modelem budowy wartości Grupy Kapitałowej LOTOS i towarzyszącym mu sposobem prowadzenia biznesu. W modelu uwzględniliśmy potencjalne korzyści dla Grupy Kapitałowej LOTOS oraz jej interesariuszy, a także czynniki ich tworzenia. Korzyści generowane w ramach więcej niż jednego kapitału zostały zaprezentowane w modelu jednorazowo, poprzez przypisanie ich do kapitału, dla którego są najbardziej charakterystyczne. Z szerokiego spektrum wskaźników finansowych i pozafinansowych wybraliśmy te, które w największym stopniu przyczyniają się do tworzenia wartości dla Grupy Kapitałowej LOTOS i jej otoczenia.
Nasze kapitały
Korzyści
Nasze wyniki 2015
Jak tworzymy wartość w LOTOSIE

Wybrane wskaźniki prezentujące stopień osiągania przez nas celów długoterminowych w poszczegółowych kapitałach.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Optymalizacja kosztów
 • Poprawa rentowności
 • Wzrost wiarygodności finansowej
 • Wzrost zysku netto
 • Zwiększenie marży
 • Zdolność finansowania inwestycji rozwojowych
Dla naszych interesariuszy
 • Wpływy podatkowe na poziomie centralnym i lokalnym
 • Przewidywalność kursu akcji i wartości firmy
 • Zysk dla akcjonariuszy / dywidenda
 • Wiarygodny i stabilny finansowo pożyczkobiorca
 • Przychody: 22,7 mld zł
 • Dług netto/oczyszczona EBITDA LIFO = 2,6; EV/EBITDA = 9,78
 • Nakłady inwestycyjne w okresie strategicznym 2011-2015: 4,2 mld zł
 • Kurs akcji LOTOS na 31.12.2015: 27 zł, kapitalizacja: 5 mld zł

  Zobacz więcej

Kapitał finansowy

Kapitał finansowy to materialny zasób organizacji, rozumiany jako pula środków dostępnych w związku z funkcjonowaniem danej organizacji. Pojęcie odnosi się zarówno do dostępnego kapitału, jak i zadłużenia oraz możliwości jego finansowania.

Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS?

Naszym nadrzędnym celem jest maksymalizacja wartości Grupy Kapitałowej LOTOS dla właścicieli. Aby ten cel osiągnąć, dbamy o optymalizację struktury kapitału przedsiębiorstwa, zarządzamy Spółką w sposób zapewniający jej płynność finansową i właściwy poziom zapasów operacyjnych. Wiemy, że maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa dla jego właścicieli nie jest możliwa bez inwestycji, dlatego dbamy o zachowanie właściwego poziomu zarówno nakładów inwestycyjnych, jak również remontowych i odtworzeniowych. Zapewniamy naszym inwestycjom niezbędne finansowanie, mając przy tym na uwadze względy bezpieczeństwa i ochrony majątku przedsiębiorstwa. Ostatecznie podejmujemy starania ukierunkowane na maksymalizację wartości sprzedaży, w tym towarów wysokomarżowych.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Zapewnienie wysokiej jakości produktu
 • Efektywne wykorzystanie infrastruktury
 • Bezpieczna i stabilna produkcja
 • Pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów
 • Ograniczanie poziomu ryzyka operacyjnego
Dla naszych interesariuszy
 • Dostępne produkty o oczekiwanej jakości
 • Wiarygodny kontrahent i partner biznesowy
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w otoczeniu i w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych
 • Wydobycie ropy i gazu w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS (poziom wydobycia uwzględnia produkcję roczną pakietu Sleipner zgodnie z efektywną datą transakcji 01.01.2015 r.): 10,4 mln boe
 • Wielkość rezerw ropy i gazu w kategorii 2P w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS: 66,8 mln boe

  Zobacz więcej
 • Łączny przerób ropy: 10,2 mln ton
 • Marża rafineryjna: 7,77 USD/bbl
 • Udział w krajowym rynku paliw: 31,2%
 • 10,5% udziałów w detalicznym rynku paliw płynnych w Polsce oraz 3. miejsce na krajowym rynku detalicznym wg POPiHN

  Zobacz więcej [1] [2]

Kapitał produkcyjny

Kapitał produkcyjny to materialny zasób organizacji, który w zależności od specyfiki branży stanowią m.in budynki, sprzęt, maszyny, technologie, infrastruktura (np. drogi, mosty, oczyszczalnie wody czy ścieków) użytkowane i wykorzystywane w procesie produkcji dóbr i usług.

Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS?

Optymalizacja oferty produktowej oraz rozwijanie sieci stacji paliw to cele, jakie stawiamy sobie jako przedsiębiorstwo. Nasz kapitał produkcyjny budujemy pozyskując nowe koncesje wydobywcze oraz efektywnie wykorzystując dotychczasowe. Otoczenie, w którym funkcjonujemy wymaga od nas aktywnego poszukiwania możliwości dywersyfikacji dostaw ropy naftowej i innych surowców, pozwalając chociażby na zapewnienie elastyczności przerobowej. Dążymy do optymalizacji procesów produkcyjnych, w tym celu wdrażamy innowacyjne technologie, efektywnie wykorzystujemy nasz majątek produkcyjny, ograniczamy awaryjność urządzeń i instalacji. w centrum naszego zainteresowania jest poziom ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem pożądanego stanu technicznego urządzeń i instalacji oraz zapewnieniem funkcjonowania systemu utrzymania ruchu. Mając to na uwadze prowadzimy bieżący monitoring kluczowej infrastruktury, traktując jednocześnie priorytetowo potrzebę utrzymania najwyższej jakości oferowanych produktów. Zabiegamy ponadto o zwiększanie własnego potencjału przewozów kolejowych.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Kultura wspierania innowacyjności
 • Oszczędności operacyjne
 • Nowe technologie
 • Aktywne budowanie przewagi konkurencyjnej
 • Rozwój innowacyjnych produktów i usług
 • Pozyskanie nowych i utrzymanie dotychczasowych klientów
 • Wzrost wartości marki
Dla naszych interesariuszy
 • Wizerunek firmy proinnowacyjnej
 • Pożądany partner instytucji naukowych
 • Możliwość realizacji projektów badawczych w partnerstwie z biznesem
 • Produkt o wysokiej jakości
 • Wartość marki: 1,4 mld zł
 • Liczba projektów R&D: 31
 • Ilość wprowadzonych nowych/istotnie zmodernizowanych produktów: 12
 • Liczba współpracujących jednostek naukowo-badawczych i centrów badawczych: 14

  Zobacz więcej

Kapitał intelektualny

Kapitał intelektualny to niematerialny zasób organizacji, bazujący na wiedzy. Kapitał ten integruje czynniki takie jak:
inwestycje organizacji w badania i rozwój, wdrażane innowacje oraz możliwości kreatywne i intelektualne wśród pracowników.

Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS?

Grupa Kapitałowa LOTOS rozwija się bazując na kulturze innowacyjności. Poszukujemy i wdrażamy nowe, innowacyjne technologie. Dbamy o zapewnienie takiego poziomu nakładów, które umożliwiają efektywne prowadzenie badań i odnotowywanie z tego tytułu pożądanych korzyści, inicjując i realizując projekty aktywnie wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie, które tkwią w naszej organizacji i jej pracownikach. Efektywnie korzystamy z naszych patentów i zabiegamy o pozyskiwanie kolejnych, mając na względzie potrzebę ciągłego doskonalenia naszej organizacji i zachodzących w niej procesów.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Wykwalifikowana i zmotywowana kadra
 • Pobudzanie innowacyjności oraz stały rozwój pracowników
 • Transfer wiedzy wewnątrz organizacji
 • Bezpieczeństwo kadrowe oraz efektywne zarządzanie sukcesją
 • Ograniczanie kosztów związanych z rekrutacją i rotacją pracowników
Dla naszych interesariuszy
 • Atrakcyjne, stabilne miejsce pracy
 • Możliwość rozwoju
 • Profesjonalna obsługa klientów i kontrahentów
 • Dostęp do unikalnych kompetencji i know-how
 • Współpraca oraz przepływ wiedzy pomiędzy partnerami biznesowymi
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładów i stacji paliw
 • Nakłady na szkolenia: 4,9 mln zł/rocznie
 • Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika: ok. 22 godzin
 • Liczba złożonych aplikacji: 15 780, w tym 8 500 przez serwis www.kariera.lotos.pl
 • Wskaźnik wypadkowości LTIF: 3,4

  Zobacz więcej

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki to niematerialny zasób organizacji, na który składają się indywidualne kompetencje, doświadczenia i motywacje pracowników, a także ich zdolność do rozwoju.

Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS?

Kapitał organizacji tworzą ludzie, dlatego dbamy o ich rozwój i realizujemy programy mające na celu stały wzrost poziomu kompetencji naszych pracowników.
Na bieżąco wzmacniamy naszą organizację o wykwalifikowane kadry, jednocześnie starając się efektywnie wykorzystywać dostępny w organizacji potencjał i doświadczenie. Kształtujemy środowisko pracy w taki sposób, aby było przyjazne dla pracowników. Rozwijamy ponadto kulturę organizacyjną opartą i zarządzaną przez wartości.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Akceptacja społeczna dla realizowanych inwestycji i bieżącego funkcjonowania
 • Zwiększenie efektywności realizacji procesów w firmie
 • Pozytywny wizerunek firmy i zaufanie wśród interesariuszy
 • Możliwości nawiązywania długoterminowej współpracy
Dla naszych interesariuszy
 • Współpraca z partnerem godnym zaufania
 • Możliwość skorzystania z większej oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych
 • Realizacja projektów prośrodowiskowych przez eksperckie organizacje i instytucje
 • Możliwość uczestnictwa / bycia beneficjentem inicjatyw społecznych wspieranych przez Spółkę
 • Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz szkolnictwa i edukacji (współpraca ze szkołami i uczelniami, kołami naukowymi)
 • Nakłady na programy społeczne: ponad 5 mln zł
 • Wartość przekazanych darowizn przez Fundację LOTOS: 762 tys. zł
 • Satysfakcja klienta: wskaźnik relacji i lojalności klientów Grupy Kapitałowej LOTOS wynosi 76 punktów według metodologii TRIM

  Zobacz więcej [1] [2]

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny to niematerialny zasób organizacji, którego wartość opiera się na wzajemnych korzyściach wynikających z zaufania i dobrej jakości relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem społecznym.

Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS?

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na społeczeństwo i staramy się nim efektywnie zarządzać. Dbamy o budowanie partnerskich relacji z naszymi dostawcami, kontrahentami oraz klientami. Staramy się zapewnić im wysoką jakość obsługi, ograniczając tym samym liczbę reklamacji oraz podnosząc poziom satysfakcji naszych klientów i współpracowników. w  łańcuchu wartości zapewniamy miejsce lokalnym dostawcom, starając się zarówno wykorzystywać tkwiący w nich potencjał, jak również wspierać ich dalszy rozwój. Partycypujemy w międzynarodowych i krajowych stowarzyszeniach branżowych - czerpiemy z doświadczeń innych organizacji oraz zasilamy je swoim potencjałem. Pamiętamy o naszym najbliższym otoczeniu społecznym i konsekwentnie realizujemy projekty ze sfery zaangażowania społecznego, a przeprowadzając kampanie wizerunkowe nie zapominamy o wymiarze społecznym.

Dla Grupy Kapitałowej LOTOS
 • Ograniczenie negatywnego wpływu oraz ryzyk z obszaru ochrony środowiska
 • Zwiększanie efektywności operacyjnej
 • Pozytywny wizerunek Grupy Kapitałowej LOTOS jako firmy działającej z poszanowaniem środowiska
Dla naszych interesariuszy
 • Możliwość współpracy z partnerem minimalizującym skalę oddziaływań środowiskowych
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie lokalnej społeczności
 • Ograniczanie skali ryzyka inwestycyjnego
 • Inwestycje proekologiczne: 72 mln zł
 • 50% pobranej wody powtórnie wykorzystanej lub poddanej recyklingowi
 • Współczynnik emisyjności CO2 dla rafinerii w Gdańsku: 29,8 kg CO2/CWT

  Zobacz więcej

Kapitał naturalny

Kapitał naturalny to materialny zasób wykorzystywany przez organizację w procesie produkcji dóbr i usług, na który składają się odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska.

Jak tworzymy wartość w Grupie Kapitałowej LOTOS?

Nasze cele finansowe i produkcyjne realizujemy z troską o środowisko naturalne oraz z poszanowaniem obowiązujących wymogów i regulacji prawnych. Wprowadzamy rozwiązania umożliwiające optymalizację wykorzystania zasobów naturalnych oraz realizujemy projekty prośrodowiskowe podnoszące poziom bezpieczeństwa w naszej działalności. Mając na uwadze dobrostan środowiska naturalnego, dążymy do ograniczania zdarzeń, awarii i wypadków, mogących mieć na nie negatywny wpływ. Również optymalizując rozwiązania w zakresie logistyki i wykorzystując środki transportu pamiętamy o wymiarze środowiskowym podejmowanych przez nas działań.

Our social impact

We are responsible for our impact on the environment and for the way we build our relations with key community and business groups in that environment, including the LOTOS Group’s employees and customers.
Read more
Dokonania społeczne 2015
6