Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Środowisko

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE
KAPITAŁY

Zakres wpływu działalności LOTOS na środowisko

Skala działalności Grupy Kapitałowej LOTOS wiąże się z dużą odpowiedzialnością za wpływ na środowisko oraz społeczności lokalne sąsiadujące z naszą rafinerią i zakładami pracy. Aby prawidłowo zarządzać oraz uniknąć potencjalnych ryzyk, powstały zasady „ekoodpowiedzialności”, którymi kierujemy się w codziennej działalności.

Zasady „ekoodpowiedzialności”
  • Po pierwsze, minimalizujemy wpływ naszej spółki na środowisko. Oprócz przestrzegania przepisów prawa, staramy się również wychodzić krok naprzód w zarządzaniu ochroną środowiska.
  • Po drugie, nasze podejście do ochrony środowiska naturalnego rozszerzamy o naszych kontrahentów oraz partnerów. Bierzemy odpowiedzialność za wpływ na środowisko, jaki wywierają firmy z nami współpracujące. Naszymi partnerami są tylko te podmioty, które posiadają zezwolenia z zakresu ochrony środowiska, działają zgodnie z wymogami prawa w zakresie gospodarki odpadami oraz przechowywania substancji niebezpiecznych.
  • Po trzecie, dbamy o przestrzeganie wymogów ochrony środowiska na każdym kroku. Zaczynając od codziennego prowadzenia instalacji produkcyjnych, przez stosowanie najkorzystniejszych dla środowiska rozwiązań technicznych, po racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Zapobiegamy powstaniu zanieczyszczeń już na etapie zakładu, przestrzegając wyśrubowanych norm środowiskowych.

Równie ważnym aspektem jest dla nas podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników. Za pośrednictwem komunikacji wewnętrznej i szkoleń przybliżamy problematykę ochrony środowiska oraz jej istotność w kontekście działalności lokalnej i globalnej Grupy Kapitałowej LOTOS.

Nasza strategia wobec zmian klimatu

Grupa Kapitałowa LOTOS rozwija się w sposób dynamiczny, poszukując nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań energetycznych, nad którymi prowadzimy badania.

Stawiamy na gaz ziemny, który ze względu na swoją niskoemisyjność jest szeroko wykorzystywany w zakładach Grupy Kapitałowej LOTOS. Zastąpiliśmy nim oleje opałowe w elektrociepłowni – stał się głównym surowcem energetycznym w procesie produkcji pary. Jest również głównym składnikiem gazu opałowego w naszej rafinerii.

Stosujemy go także jako surowiec do produkcji wodoru (wcześniej do produkcji wodoru używaliśmy bardziej emisyjnych LPG i benzyny surowej). Dzięki tym zmianom możemy utrzymywać emisję dwutlenku węgla na stałym, niskim poziomie.

Obszary zarządzania ochroną środowiska

Zrównoważony rozwój wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej LOTOS, a dążenie do ograniczenia wpływu na środowisko jest naszym stałym celem. Zależy nam na przemyślanym zarządzaniu ochroną środowiska poprzez ograniczanie zużycia energii, materiałów i surowców, kontrolę i redukcję emisji gazów, ścieków i odpadów oraz dbanie o bioróżnorodność. Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS wpływa na różne komponenty ekosystemu, dlatego na bieżąco prowadzimy monitoring i analizy naszego oddziaływania na środowisko.

Z roku na rok ograniczamy emisję zanieczyszczeń powietrza, a w obszarze wydobywczym usprawniamy kwestie ilości odpadów oraz gospodarkę wodno-ściekową. Równie istotna ze względu na aspekt środowiskowy jest gospodarka energetyczna – badamy zużycie energii na każdym etapie łańcucha wartości, kontrolujemy stan techniczny urządzeń, lokalizujemy i likwidujemy elementy związane z niepotrzebną stratą energii, zwracamy też uwagę na wszystkie te aspekty przy nowych inwestycjach.

Dbamy także o nasz wpływ na społeczności lokalne, dlatego mimo braku wymagań prawnych w tym zakresie, przeprowadziliśmy proces uszczelnienia najbardziej uciążliwych zapachowo urządzeń w naszej oczyszczalni ścieków w Gdańsku (recyrkulacja oczyszczonych ścieków i kondensatu pary wodnej czy zawracanie i wykorzystanie gazów zrzutowych zamiast spalenia ich na pochodniach). Przy okazji modernizacji rafinerii doprowadziliśmy gaz do okolicznych miejscowości.

Programy LOTOS wspierające ochronę środowiska

Ochrona bioróżnorodności Morza Bałtyckiego jest dla Grupy Kapitałowej LOTOS bardzo istotna z uwagi na nadmorskie położenie naszej rafinerii oraz cenne przyrodniczo tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki. W partnerstwie z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu realizujemy projekt „Kierunek Bałtyk”, zakładający szeroki wachlarz działań na rzecz ochrony ginących gatunków fauny i flory Bałtyku, w tym niezwykle rzadkich morświnów. W ramach programu prowadzone są działania edukacyjne – podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców oraz turystów odwiedzających Pomorze.

Projektowi towarzyszą dwa streamingi live: z helskiego fokarium oraz z gniazda sokołów znajdującego na terenie rafinerii.


Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie