Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Zrównoważony rozwój jest dla nas integralną częścią działalności. Jesteśmy świadomi naszego wpływu na otoczenie i środowisko, dlatego będąc firmą społecznie odpowiedzialną, kierujemy się w prowadzonych działaniach zasadami etycznymi.

Bardzo istotne jest dla nas przestrzeganie międzynarodowych norm, takich jak ISO26000, w zakresie ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

FILARY NASZEGO STRATEGICZNEGO PODEJŚCIA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W 2018 roku Grupa Kapitałowa LOTOS działała zgodnie z wyzwaniami, zdefiniowanymi przez 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku (Sustainable Development Goals, SDGs) oraz Wizję Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do 2050 roku, oraz 10 zasadami Global Compact.

Zgodnie z Wizją Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do 2050 r. zobowiązaliśmy się do tego, aby:
  • nasze działania opierać na szerokiej współpracy, innowacyjnym myśleniu oraz edukacji zarówno własnych pracowników, jak i społeczeństwa;
  • prowadzić działalność biznesową w oparciu o zaufanie i dialog;
  • podejmować współpracę z ośrodkami akademickimi i szkołami w zakresie edukacji przyszłych pracowników;
  • stwarzać pracownikom warunki i możliwości rozwoju;
  • promować i wspierać wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych;
  • tworzyć infrastrukturę i prowadzić inwestycje w oparciu o dialog oraz w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
  • podejmować działania na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko;
  • wprowadzać rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, zarówno w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, optymalizacji procesów, jak i edukacji;
  • prowadzić dialog z rządem i dzielić się swoimi doświadczeniami w kwestiach istotnych dla przedsiębiorców i gospodarki;
  • podnosić poziom etyki w biznesie, w tym w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy.

Więcej informacji nt. naszego strategicznego podejścia do kwestii odpowiedzialności społecznej i środowiskowej:

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie