Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Działalność Fundacji LOTOS

KAPITAŁY

Fundacja LOTOS od 2015 roku odpowiada za zarządzanie polityką dobroczynną Grupy Kapitałowej LOTOS. Misją Fundacji jest wszechstronna działalność społeczna, wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia społecznego i przyrodniczego.

Fundacja LOTOS realizuje społecznie użyteczne cele dotyczące:
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i walorów przyrodniczych Morza Bałtyckiego,
 • nauki, edukacji i oświaty, oraz rozwoju techniki i innowacyjności,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży,
 • kultury i sztuki, w tym wsparcia działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem wartościowych dla regionu Morza Bałtyckiego inicjatyw kulturalnych,
 • porządku i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • pomocy społecznej, w tym przede wszystkim w zakresie wyrównywania różnic społecznych dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób pokrzywdzonych przez los, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS i ich rodzin,
 • działalności charytatywnej,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • rozwoju lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych, w tym promowania współpracy międzysektorowej oraz rozwoju przedsiębiorczości,
 • podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • wspierania ratownictwa i ochrony ludności,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • zabezpieczania obiektów technicznych, urządzeń i przedmiotów mających historyczne znaczenie, a związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym,
 • popularyzowania i promocji wiedzy z dziedziny historii przemysłu naftowego i gazowniczego,
 • tworzenia płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi ochroną aparatury, sprzętu, dokumentów przemysłu naftowego i gazownictwa,
 • dbałości o dziedzictwo kulturowe, wspierania kultury, ochrony zabytków polskiej kultury w zakresie związanym z przemysłem naftowym i gazowniczym, w tym w szczególności dotyczącym obszaru województwa pomorskiego.

W 2018 roku do Fundacji LOTOS wpłynęły 1033 wnioski z zapytaniami o otrzymanie wsparcia w formie darowizny. W ramach przeprowadzonych analiz w 2018 roku podjęto decyzję o dofinansowaniu 130 projektów kwotą 6 mln zł.

Najważniejszym kryterium, które brano pod uwagę przy wyborze projektów, był potencjał wyrównywania różnic społecznych. Największą pulę otrzymały projekty sportowe, ukierunkowane na wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, takie jak wyjazdy sportowe, a także wspieranie działalności klubów sportowych.

Drugie w kolejności były inicjatywy promujące naukę i edukację – 152 uczniów jasielskich szkół podstawowych i przedszkoli brało udział w piątej edycji Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM, zrealizowano 43 projekty naukowo-badawcze, artystyczne, humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze.

Wsparliśmy również wiele projektów na rzecz kultury, związanych z ochroną dziedzictwa narodowego.

Szczególnie ważne dla nas było wsparcie finansowe leczenia naszych pracowników, zarówno obecnych, jak i emerytowanych oraz ich krewnych.

Dodatkowo Fundacja LOTOS działa na rzecz placówek użyteczności publicznej – wyposażyliśmy kilka jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z całej Polski, a z myślą o najmłodszych zakupiliśmy dwa inkubatory oraz głowicę USG wykorzystywaną przy znieczulaniu najmłodszych pacjentów dla Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej szpitala na gdańskiej Zaspie.

Przekazane w 2018 roku darowizny były zgodne ze statutowymi celami Fundacji LOTOS.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie