Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Program etyczny

Skuteczne i etyczne zarządzanie kulturą organizacyjną w Grupie Kapitałowej LOTOS jest możliwe dzięki Programowi Etycznemu, będącym fundamentem naszych działań. Buduje on wartość dla naszych pracowników i interesariuszy zewnętrznych.

W skład Programu Etycznego wchodzą:

Kodeks Etyki

Rzecznik ds. etyki

Kanały zgłoszeniowe naruszeń kodeksu

Edukacja pracowników

Łatwa komunikacja

Kodeks Etyki zawiera zasady i opisuje system wartości etycznych firmy, którymi nasi pracownicy powinni kierować się w pracy i w relacjach z kluczowymi grupami interesariuszy. Naruszenia Kodeksu Etyki są zgłaszane i rozpatrywane przez Rzecznika ds. etyki. Stoi on na straży przestrzegania Kodeksu w Grupie Kapitałowej LOTOS.

Rzecznik ds. etyki jest do dyspozycji każdego pracownika i kontrahenta Grupy Kapitałowej LOTOS.

Dostępne formy kontaktu z Rzecznikiem to:
 • bezpośrednie spotkanie w porze dogodnej dla pracownika, umówione wcześniej przez telefon,
 • rozmowa telefoniczna lub nagranie wiadomości dla Rzecznika (nr tel.+48 58 308 80 70),
 • przesłanie e-maila na adres: liniaetyki@grupaLOTOS.pl,
 • wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie: www.LOTOS.pl,
 • wysłanie pisma ze zgłoszeniem pocztą tradycyjną.

Prowadzimy działalność zgodnie ze Zbiorem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Spójność z tymi zasadami pozwala budować kulturę etyczną firmy, co przekłada się na kształtowanie naszych relacji z otoczeniem rynkowym i stanowi istotny element budowania naszej pozycji rynkowej.

Przeciwdziałanie nadużyciom

Ponadto w Grupie działa Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom, która ma za zadanie podnosić bezpieczeństwo naszych procesów biznesowych, poprzez zarządzanie ryzykiem potencjalnych nadużyć. Dzięki systemowi przeciwdziałania nadużyciom minimalizujemy możliwość ich wystąpienia, ograniczamy ich szkodliwe skutki oraz mobilizujemy zasoby przyspieszające powrót organizacji do sytuacji poprzedzającej. Nasi interesariusze mogą zgłaszać wszelkie podejrzenia dotyczące nieprawidłowości i/lub nadużyć w ramach Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do Biura Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS.

W naszej organizacji nie ma przyzwolenia na żaden rodzaj nadużyć, w tym również korupcję. Od 2014 r. należymy do grona sygnatariuszy globalnej inicjatywy United Nations Global Compact Call to Action on Anti-Corruption, jednoczącej biznes w walce z wszelkimi przejawami korupcji. Polityka i procedury antykorupcyjne znane są nie tylko członkom zarządów, ale i wszystkim pracownikom 13 spółek należących do Grupy Kapitałowej. Każdy nowo przyjmowany pracownik w ramach szkoleń otrzymuje podstawowe informacje dotyczące Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom oraz odpowiedzialności pracowników w tym zakresie.

Aby ograniczyć ryzyko pojawienia się nadużyć, korupcji oraz innych nieprawidłowości, podjęliśmy szereg działań, dzięki którym monitorujemy na bieżąco kwestię przestrzegania przyjętych przez nas standardów antykorupcyjnych. Kładziemy również nacisk na edukację naszych pracowników, w 2018 r. w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS przeprowadzono coroczne szkolenia z tego zakresu. Budowanie świadomości i zaangażowania kadry kierowniczej i wszystkich pracowników zmniejsza podatność organizacji na potencjalne zagrożenia.

Programy i polityki przyjęte przez Grupę Kapitałową LOTOS służące zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć:
 • Program Zarządzania Ryzykiem Nadużyć – w jego ramach prowadzone są edukacja o identyfikacji zagrożeń, przekazywanie informacji o odpowiedzialności za działania i przestępstwa korupcyjne oraz implementacja mechanizmów ograniczających te zagrożenia. Odpowiada również za realizację postępowań wyjaśniających w przypadku zgłoszonych podejrzeń nadużyć.
 • Polityka Przeciwdziałania Nadużyciom w Grupie Kapitałowej LOTOS – zawiera ona stanowisko Zarządu w kwestii nadużyć oraz proces postępowania i kanały zgłaszania w przypadku podejrzenia zaistnienia nadużycia.
 • Karta Zarządzania Ryzykiem – określa sposób zarządzania i monitorowania ryzyka, a także Plan Ograniczania Ryzyka.
 • Klauzula CSR, a także klauzula antykorupcyjna – stosowana w zapytaniach ofertowych oraz umowach zawieranych przez Grupę Kapitałową LOTOS.
 • Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, wyodrębniony w ramach Biura Audytu Wewnętrznego.
 • Dział Weryfikacji Kontrahentów Grupy Kapitałowej LOTOS.

Do działań przeciw nadużyciom należy również nałożenie na wszystkie spółki Grupy Kapitałowej obowiązku weryfikacji kontrahentów zgodnie z procedurą oraz przestrzeganie Polityki Przeciwdziałania Nadużyciom.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie