Zintegrowany Raport Roczny 2018

Wyszukaj w Raporcie

Etyczny łańcuch dostaw

WSKAŹNIKI GRI
NA STRONIE

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS wpływa na wiele aspektów społecznych i środowiskowych, dlatego dbamy o to, by nasz łańcuch dostaw, od poszukiwania i eksploatacji złóż, przez produkcję, po sprzedaż gotowych produktów i usług, był odpowiedzialny.

ŁAŃCUCH DOSTAW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ LOTOS

Wspieramy budowanie wartości w całym łańcuchu dostaw Grupy Kapitałowej LOTOS poprzez:
 • dążenie do efektywnego wykorzystania aktywów w całym łańcuchu wartości,
 • aktywne zarządzanie szansami i ryzykami,
 • tworzenie innowacji technologicznych podnoszących konkurencyjność na rynku,
 • usprawnianie procesów zapewniające bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego.

Budujemy wartość dla otoczenia w segmentach wydobycia, produkcji i handlu.

W segmencie wydobycia budujemy wartość dla otoczenia poprzez:
 • uczestnictwo w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju,
 • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
W segmencie produkcji budujemy wartość dla otoczenia poprzez:
 • dbanie o bezpieczeństwo w otoczeniu zakładów produkcyjnych,
 • minimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko.
W segmencie handlu budujemy wartość dla otoczenia poprzez:
 • zarządzanie siecią 495 stacji paliw,
 • sprzedaż 11 689 tys. ton produktów w 2018 roku,
 • udział Grupy Kapitałowej LOTOS w krajowym rynku paliw wynoszący 31,4% w 2018 roku,
 • rozwijanie produktów i usług,
 • innowacje produktowe i w sferze usług odpowiadające potrzebom klientów.

Budujemy etyczny łańcuch dostaw

Budując etyczny łańcuch dostaw, dobieramy naszych kontrahentów z uwagą. Współpracujemy jedynie z firmami i organizacjami, które – tak jak Grupa Kapitałowa LOTOS – przestrzegają zasad odpowiedzialności biznesu. Na podstawie standardów i wymogów, które mamy w stosunku do naszych dostawców, przeprowadzamy audyty ze stopnia ich wdrożenia oraz działań doskonalących proces.

Prawa człowieka – wpływ na łańcuch wartości

Na każdym etapie łańcucha dostaw są ludzie, którzy tworzą produkt, transportują go lub prowadzą sprzedaż. Grupa Kapitałowa LOTOS respektuje prawa człowieka, dlatego współpracuje tylko z firmami działającymi legalnie, prowadząc działalność biznesową w otoczeniu, w którym obowiązuje system prawny regulujący kwestie praw człowieka. Kontrahenci Grupy Kapitałowej LOTOS są zobligowani do przestrzegania powszechnie akceptowanego systemu wartości, szanowania swoich pracowników i godnego ich traktowania. Dzięki tym zasadom możliwe jest tworzenie łańcucha dostaw w sposób etyczny.

Grupa Kapitałowa LOTOS dąży do tego, aby wszystkie zapytania ofertowe w ramach procesu wyboru kontrahenta oraz umowy, zawierane zarówno z nowymi, jak i dotychczasowymi dostawcami, zawierały klauzule dotyczące społecznej odpowiedzialności (CSR), dotyczące: BHP, zasad i standardów postępowania, etyki, braku konfliktu interesów, antykorupcji, ochrony środowiska, przestrzegania praw człowieka, wpływu na społeczeństwo. Stosowanie klauzul w umowach podpisywanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej LOTOS ma charakter obligatoryjny.

Strategia dotycząca odpowiedzialności społecznej w obszarze łańcucha dostaw Grupy Kapitałowej LOTOS została stworzona na bazie metodologii projektu Corporate Human Rights Benchmark.

Schowek stron Raportu    Masz 3 stron (y) w Schowku

Tutaj możesz przechowywać ulubione strony Raportu.
Możesz je wydrukować lub dodać notatki.

Twoje strony Notatki         Działanie